Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/aktualnosci/14314,Dodatek-weglowy-wsparcie-3-000-dla-gospodarstw-domowych.html
2023-09-27, 00:10

Dodatek węglowy - wsparcie 3 000 dla gospodarstw domowych

Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Bez kryterium dochodowego, będzie on przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły opał.

Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Bez kryterium dochodowego, będzie on przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły opał.

 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

 

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość

We wniosku trzeba będzie też wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania. wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość

We wniosku trzeba będzie też wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania.

Wnioski można składać: 

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach przy uli. Szpitalnej 7 w godzinach: poniedziałek 8-18, wtorek-piątek 8-16

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 22 751 90 57 wew. 114

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. będa pozostawione bez rozpoznania. 

Zarządzenie Burmistrza upoważniające do prowadzenie postępowania o dodatek węglowy znajduje się na BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2022/12163,Zarzadzenie-Nr-WAO00502122022-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-16-sierpnia-2022-roku-w.html

 

 

 

Opcje strony