Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Stypendia i zasiłki szkolne

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września w danym roku szkolnym. Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Opcje strony

do góry