Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Łomiankach

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Łomiankach.

Kontakt

Siedziba Zespołu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
Adres: 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7
Telefon / faks: 22/ 751-90-57

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Kowalczyk-Ptasińska Dominika - Przewodnicząca ZI - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach,
 2. Natalia Szumska-Strzelczak         - Zastępca Przewodniczącej ZI - Starszy Specjalista pracy socjalnej w Ośrodku pomocy Społecznej,
 3. Rzosiński Krzysztof                            - członek ZI - Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach,
 4. Węgiełek Marcin                                - członek ZI - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 5. Czernel Danuta                                   - członek ZI - pielęgniarka środowiskowa z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz,
 6. Kręźlewicz Iga                                      - członek ZI - Podinspektor ds. oświaty w Wydziale Edukacji w Łomiankach,
 7. Stankiewicz Klaudia                          - członek ZI - Kurator zawodowy z VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Warszawy-Żoliborz,
 8. Kuźlik Monika                                       - czlonek ZI - Kurator zawodowy z IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Warszawy-Żoliborza,   
 9. Brodowska Patrycja                          - członek ZI - Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim.              

Ważne kontakty i linki:

 • Komisariat Policji w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 10 07 lub 997 telefon alarmowy: 112
 • Straż Miejska w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 35 03
 • Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub telefon alarmowy 112
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 90 57
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach ul. 11 Listopada 96 B - spotkania w środy godz. 16:00 - 19:00
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel.: 801 12 00 02 całodobowo i bezpłatnie

 

Opcje strony

do góry