Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego - realizacja projektów jeszcze w tym roku

Dofinansowania obejmują:

  • „Inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Łomianki” - dofinansowanie w wysokości 125.000,00 zł
  • budowę „Oazy ptasiej przy ul. Szpilmana w Łomiankach” -dofinansowanie w wysokości 125.000,00 zł
  • "Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki" - dofinansowanie 10.000,00 zł

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 61/21 z 18 maja 2021 r.  w sprawie udzielenia  przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, przyjął rekomendowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listę Beneficjentów, wśród których znalazła się Gmina Łomianki ze swoimi dwoma projektami z zakresu ochrony powietrza.
 
Województwo Mazowieckie przyznało nam 125.000,00 zł na projekt pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Łomianki”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje pełną inwentaryzację wszystkich źródeł ciepła w lokalach i budynkach na terenie Gminy Łomianki. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zewnętrznego wykonawcę, który zostanie wyłoniony w wyniku procedury przetargowej. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona metodą wywiadu bezpośredniego poprzez ankietyzację użytkowników lokali i budynków przy okazji bezpośredniego kontaktu z ankieterem. Ta sytuacja wykorzystana zostanie również do przeprowadzenia dla mieszkańców kampanii edukacyjnej, do której zostanie zobligowany wykonawca przedsięwzięcia – podczas spotkań z mieszkańcami ankieterzy przedstawią główne założenia uchwały antysmogowej, przedstawią informację dot. wymiany źródeł ciepła, poprawy efektywności energetycznej budynków, termomodernizacji budynków oraz wypromują Gminny Program Wymiany Pieców funkcjonujący w Gminie Łomianki. W ramach realizacji projektu zostanie stworzona elektroniczna baza danych. Dzięki tym narzędziom w stosunkowo prosty sposób gmina będzie mogła corocznie prowadzić aktualizację informacji i na bieżąco informować mieszkańców o skali problemu w Gminie Łomianki oraz o sukcesywnej poprawie sytuacji. 
 
Kolejne 125.000,00 zł zostało przyznane Gminie Łomianki na projekt pn. „Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Łomiankach”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę nowej zielonej przestrzeni publicznej przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki. Planowana powierzchnia całkowita oazy ptasiej wyniesie ok. 0,4585 ha. Obecnie teren ten jest terenem zakrzewionym, nieuporządkowanym, traktowanym jako nieużytek publiczny. Zlokalizowany jest w okolicy osiedla mieszkaniowego oraz pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Na tym terenie znajduje się również niewielki zbiornik wodny, który obecnie jest wysuszony, a okresowo zamienia się w teren bagienny, trudno dostępny dla mieszkańców. W ramach planowanych prac modernizacyjnych tego terenu zakładamy prace porządkujące, prace ziemne, nowe nasadzenia oraz propozycję oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców. Plan rewitalizacji terenu zakłada nowatorskie podejście do planowania i kreowania nowych zielonych przestrzeni:  
 
  • Etap badań i inwentaryzacji ornitologicznej, herpetofauny, entomologicznej i drobnych ssaków,
  • Etap projektowania przestrzeni dopasowanej do wyników inwentaryzacji w celu zwiększenia bioróżnorodności, wzbogacenia bytowania zastanych gatunków roślin i zwierząt, siedlisko gniazdowania i żeru, 
  • Etap realizacji - w ramach prac związanych z tworzeniem nowego terenu zielonego planuje się strefy: otuliny drzew, strefę bagienną, budowę pomostu z punktami edukacyjnymi i widokowymi na strefę bagienną, strefę oazy ptasiej w siedlisku łęgowym i niskiego grądu oraz budowę ścieżki spacerowej wyodrębnionej z ulicy Szpilmana z ławkami i małą architekturą.
Oba projekty zostały ocenione przez Województwo Mazowieckie bardzo wysoko. Ich realizacja przewidziana jest jeszcze w tym roku.
 
Dostaliśmy również 10.000,00 zł na realizację projektu sołeckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2021 na projekt sołecki w Dziekanowie Leśnym pn. "Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki".
Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziekanów Leśny. Zakres ten jest kolejnym etapem większego przedsięwzięcia projektu zagospodarowania placu zabaw o wiatę z pomieszczeniem gospodarczym, elementy małej architektury i boiska w istniejącym zespole rekreacyjno-sportowym w Dziekanowie Leśnym. W ramach zadania planowana jest dostawa i montaż trzyelementowej trampoliny terenowej oraz doposażenie siłowni plenerowej o 3 elementy. Trampolina plenerowa to oferta stosowana na obiektach ogólnodostępnych jakim jest plac zabaw w Dziekanowie Leśnym. Będzie to trzyelementowa konstrukcja – atrakcja dla mieszkańców podnosząca prestiż placu zabaw. Z kolei doposażenie siłowni plenerowej przyczyni się do wzbogacenia i zróżnicowania oferty przyrządów do ćwiczeń. Wszystkie nowo montowane urządzenia na placu zabaw będą posiadały stosowne atesty zgodnie z obowiązującymi normami.
Projekt będzie zrealizowany jeszcze w tym roku.
 
Aleksandra Jankowska
26.05.2021
grafika : kż
 

Opcje strony

do góry