Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że jest organem właściwym do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dodatek do ogrzewania z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest:

  • peletem drzewnym,
  • drewnem kawałkowym,
  • skroplonym gazem LPG,
  • olejem opałowym,

otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.   Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków według stanu na dzień 11 sierpnia 2022 r. 

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku składa się na piśmie lub w formie elektronicznej (ePUAP) w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania składającego wniosek do 30 listopada 2022r.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Uwaga! Z  nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami  na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych.

Dotyczy to m.in. mieszkań i domów do których ciepło  jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot.  Tam już  mieszkańcy są objęci niższymi stawkami za gaz. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że wnioski przyjmujemy:

 - poniedziałki 8-18  

- wtorki, czwartki i piątki 8-16

- środa  - bez przyjęć interesantów 

Ośrodek ma 30 dni na wypłatę świadczenia od dnia złożenia wniosku.

 

Dominika Kowalczyk-Ptasińska
Ośrodek Pomocy Społecznej
22.09.2022
grafika: internet

Opcje strony

do góry