Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie 2022 roku

Początek nowego roku to czas podsumowań, ale też planowania kolejnych działań. Przedstawiamy najważniejsze realizacje ubiegłego roku w poszczególnych referatach i wydziałach Urzędu Miejskiego, sołectwach i osiedlach oraz placówkach podległych urzędowi lub finansowanych z gminnych środków.

Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek
"To był bardzo trudny rok. Z wielu powodów. Samorządowcy musieli poradzić sobie nie tylko ze skutkami pandemii, ale także rosnącą z miesiąca na miesiąc inflacją i wysokimi cenami, które niekorzystnie wpływają na realizację gminnych inwestycji. Dodatkowo rząd, zamiast wspierać samorządy, przerzuca na nie kolejne zadania i koszty z nimi związane. Na początku roku wybuchła także wojna w Ukrainie, a do Łomianek trafiło wiele matek i dzieci naszych wschodnich sąsiadów. Jestem dumna z tego, jak zareagowała nasza społeczność, ile serca okazali im mieszkańcy gminy i jak z nowymi zadaniami poradzili sobie urzędnicy i pracownicy socjalni. Jako urząd nadal staramy się – wraz ze wszystkimi podległymi jednostkami – wspierać uchodźców, zapewnić najlepszą edukację ich dzieciom i współpracować z organizacjami, które oddolnie im pomagają. Nowy rok zaczynamy z wieloma planami inwestycyjnymi i nadzieją, że w najbliższych miesiącach zakończymy inwestycje, których z niezależnych od urzędu powodów nie zdołaliśmy zakończyć w 2022 r. Jestem przekonana, że jeśli tylko miejscy radni przedłożą dobro mieszkańców nad osobistą niechęć do wszelkich proponowanych przez urząd inicjatyw – rok 2023 będzie dobrym rokiem dla naszej gminy – mimo wszystko i wbrew trudnościom ogólnokrajowym."

Artur Gajowniczek, sekretarz gminy
"Jako sekretarz organizuję pracę urzędu i nadzoruję niektóre projekty gminy, m.in. jestem przewodniczącym zespołu do spraw rewitalizacji zabytkowej nieruchomości przy ul. Pionierów 38. W ubiegłym roku opracowaliśmy dokumentację przygotowawczą dofinansowaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano ekspertyzę konstrukcyjną i mykologiczną oraz inwentaryzację, kwerendę archiwalną, dokumentację badań stratygraficznych. Drugi etap prac będzie realizowany w 2023 r. i obejmie m.in. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i rewitalizacji budynku, w którym w przyszłości powstanie filia Centrum Kultury w Łomiankach. W ubiegłym roku nadzorowałem również działania urzędu w zakresie koncepcji cyfryzacji oraz programu Smart City dotyczące utworzenia Multimedialnego Centrum Przetwarzania Danych i Informacji, które pozwoli na poprawę efektywności usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz wykorzystania i rozwoju infrastruktury technicznej gminy."

Referaty i Wydziały Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, kierownik Aleksandra Jankowska
W 2022 r. gmina Łomianki pozyskała łącznie 5 703 089,24 zł ze źródeł krajowych i zagranicznych. Zadania jednoroczne to m.in. opracowanie dokumentacji projektowej buspasa (123 tys. zł), realizacja błękitno-zielonej infrastruktury przy Jeziorze Fabrycznym (100 tys. zł), projekty z inicjatyw Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej oraz zakupy sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Dofinansowanie objęło także dokończenie budowy obiektu sportowego do piłki nożnej przy ul. Wiślanej (4 mln zł), sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej dla budynku przy ul. Pionierów 38, rozbudowę parku Artystów w Dąbrowie Zachodniej (273 609 zł), program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i projekt Cyfrowa Gmina (100 tys. zł). Pozostałe działania referatu to m.in. udział w Partnerskiej Inicjatywie Miast 2021–2023 (partnerstwo publiczno-prywatne) i Planie Działań dla Miast, uchwalenie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Łomianki oraz realizacja programu Czyste Powietrze (30 wniosków o dofinansowanie, 80 konsultacji, webinaria informacyjne, spotkania z mieszkańcami) dotyczącego wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, p.o. kierownik Daniel Jaszczuk
W ramach gminnych programów udzieliliśmy 74 dotacji na zakup zbiorników na deszczówkę (łączna kwota 63 302,28 zł) oraz 23 dotacji na wymianę pieców (185 530,80 zł). Utylizacji poddano również 23,84 Mg materiałów zawierających azbest. Podczas corocznego ekopikniku zebrano kontener 21 m3 elektroodpadów, a mieszkańcy otrzymali 2400 sadzonek kwiatów i ziół. Przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu „Kwitnące Łomianki”. Wykonano nasadzenia 1800 szt. cebul tulipanów na terenie parku miejskiego. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zamontowano nowe ławki i stolik do gier, zbudowano cztery ogrody dla motyli (motylówki) oraz przeprowadzono szkolne warsztaty dotyczące roli zapylaczy, zrealizowano projekt 500 nowych drzew – zielone płuca Łomianek, a także nasadzenia roślinności w Dziekanowie Leśnym i Sadowej oraz wykonano i zawieszono budki lęgowe dla ptaków. Referat zrealizował także dwie akcje bezpłatnego czipowania psów (34) i kotów (27). Na podstawie złożonych wniosków wykonano sterylizacje lub kastracje łącznie 144 zwierząt właścicielskich, a 89 z nich zaczipowano. W lecznicy, z którą współpracuje gmina, przeprowadzono 242 różne zabiegi weterynaryjne na kotach wolno żyjących.

Wydział Edukacji, naczelnik Jadwiga Idziaszek
Gmina zapewniła edukację ponad 250 dzieciom uchodźców z Ukrainy. Zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka polskiego, udało się utworzyć dwa oddziały przygotowawcze (w SP2 i w LO). Od stycznia przejęto prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach. Kontynuowano program „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego kupiono dla szkół podstawowych m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania audio i wideo, narzędzia do prac ręcznych, gogle VR, roboty edukacyjne (dotacja 804 200 zł). Realizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, czyli zakup książek i doposażenie biblioteki szkolnej (23 tys. zł dotacji i 5 750 zł wkładu własnego). Pozyskano z MEiN środki finansowe na organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów. Wprowadzono standardy zatrudnienia specjalistów w samorządowych szkołach i przedszkolach oraz wybrano siedmiu dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli na nową kadencję. Dokonano także zmiany obwodów trzech szkół (SP1, SP3 i SPDzL). W 2023 r. planowane są przeniesienie Szkoły Podstawowej w Sadowej do nowego obiektu oraz zmiana obwodu tej placówki, a także otwarcie przedszkola przy ul. Piaskowej.

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, naczelnik PIotr Kowalski
Wykonano z urzędu podziały geodezyjne pod planowane drogi gminne na terenie Dziekanowa Leśnego, Nowego i Polskiego, Łomianek Dolnych, Sadowej, a także pod teren przyszłej ścieżki wzdłuż fragmentu Strugi Dziekanowskiej. Złożono wnioski komunalizacyjne w zakresie 12 ulic i rozpoczęto procedurę regulującą stan prawny ośmiu dróg polnych będących dojazdami do terenów rolnych. Pozyskano działki stanowiące część dróg publicznych, m.in. w ulicach Sienkiewicza, Kopciuszka, Czerwonego Kapturka i Witosa – łącznie 46 działek pod drogi i tereny publiczne, w tym nieruchomość pod tereny usług sportu i rekreacji oraz pod Strugę Dziekanowską. Nadano nazwy siedmiu ulicom w Kiełpinie, Kępie Kiełpińskiej oraz Łomiankach Dolnych oraz skwerowi w Burakowie. Uchwalono trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpiono do trzech nowych procedur planistycznych. Zorganizowano pięć wyłożeń projektów planów miejscowych do publicznego wglądu i każdorazowo prowadzono dyskusje publiczne z udziałem mieszkańców. Przygotowano również projekt uchwały krajobrazowej oraz rozpoczęto pracę nad gminną ewidencją zabytków i programem ochrony zabytków.

Wydział Gospodarki Komunalnej, naczelnik Urszula Wysocka
Na gminnych placach zabaw wymieniono ławki, a w niektórych lokalizacjach zamontowano dodatkowe, natomiast przy ul. Rolniczej wymieniono tablice i kosze do koszykówki oraz naprawiono i uzupełniono naciągi w pergolach. W parku przy ul. Fabrycznej odmalowano strefę street workout, wymieniono zużyte elementy oraz uzupełniono warstwę bazaltu, a w siłowni zewnętrznej zastąpiono wysłużone elementy. Na korcie tenisowym przy ul. Waligóry zregenerowano nawierzchnię boiska oraz przebudowano teren kortu w zakresie ogrodzenia powyżej 2,2 m wysokości. Na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Równoległej wymieniono siatkę ochronną. Ponadto przyjęte zostały uchwały regulujące zasady wynajmowania lokali oraz polityki czynszowej. Do mieszkaniowego zasobu gminy powróciły dwa lokale przy ul. Fabrycznej 2A, do których zostali przekwaterowani mieszkańcy z ul. Rolniczej 224. Planowo realizowane były umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców i z GPSZOK. Był to kolejny rok, gdy mieszkańcy wnosili opłaty za gospodarowanie odpadami uzależnione od ilości wody zużytej na cele bytowe. Prace objęły także cmentarze w Kiełpinie, gdzie ułożono kostkę w dwóch alejkach dla pieszych (komunalny) oraz posadzono cisy i krzewy sosny górskiej (wojenny).

Wydział  Inwestycji i Remontów, naczelnik Radosłw Nowak
Wydział prowadzi i nadzoruje gminne budowy, roboty drogowe i modernizacyjne. W ramach inwestycji powstaje nowoczesna szkoła integracyjna w Sadowej. Budynek wyposażany jest w meble, sprzęt kuchenny i sportowy. W trakcie realizacji jest także budowa przedszkola w Dąbrowie Leśnej. Zgodnie z zamierzeniami obie placówki powinny rozpocząć działalność wraz z nowym rokiem szkolnym. Dodatkowo szkoła w Dziekanowie Leśnym zyskała nowe pomieszczenia sanitarne na dwóch kondygnacjach. Została również podpisana umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Dziekanowie Leśnym. Ulica Zachodnia zyskała dodatkowe wyposażenie w parku Artystów, a plac zabaw przy ul. Akacjowej wzbogacił się o nową karuzelę dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ławki. Natomiast plac zabaw przy ul. Rodziewiczówny przeszedł przeobrażenie – powstało nowe boisko i ścianka wspinaczkowa. Skwer Niepodległości w Burakowie zyskał nową przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. W ramach poprawy bezpieczeństwa w gminie zbudowaliśmy kilka bezpiecznych przejść dla pieszych. Wykonano rozbudowę ul. Porzeczkowej, kończą się również prace w ul. Paderewskiego. W ramach prac bieżących wyrównywane były nieutwardzone drogi gminne oraz wdrażane – zatwierdzone przez starostwo powiatowe – nowe organizacje ruchu. Przygotowywaliśmy także dokumentację niezbędną do przebudowy kolejnych ulic, m.in. Wiślanej i Brzegowej.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, naczelnik Monika Jakubiak-Rososzczuk
Przez pierwsze miesiące roku prowadziliśmy akcję informacyjną i pomocową dla osób uciekających z Ukrainy oraz mieszkańców przyjmujących uchodźców (baza informacji na stronie internetowej urzędu, infolinia). Ważnym wydarzeniem były wrześniowe uroczystości patriotyczne, w których uczestniczyła delegacja z miasta siostrzanego Columbia Heights z USA. Wydział promował ekologiczny i zdrowy styl życia (EkoPiknik Rodzinny, trzy rajdy rowerowe, Bieg Łomianek). Zorganizował także szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+ oraz współpracował z organizacjami pozarządowymi, którym w 2022 r. gmina udzieliła dotacji (1 460 000 zł) na aktywności dla mieszkańców. Nadzorował procedurę ŁMP 2023 (milion zł) i koordynował realizację przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego (529 888,72 zł). Prowadził również sprawy związane z gminnymi świetlicami (Buraków i Dąbrowa Leśna), obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspierał środowisko kombatantów, zarządy osiedli, rady sołeckie i sołtysów. Przygotował akcje pomocowe „Radosne święta” i promował gminę jako „Miasto możliwości” (koncert świąteczny, pakiety powitalne dla mieszkańców). Współorganizował także dwie akcje czipowania łomiankowskich psów i kotów.

Placówki podległe

Biblioteka Publiczna, dyrektor Michał Kowalczyk
W ubiegłym roku odnotowaliśmy prawie 100 tys. wypożyczeń z bibliotecznego księgozbioru! Cieszymy się ze statystyk: niemal 2 tys. wypożyczeń filmów i audiobooków, ponad 4100 aktywnych czytelników, wieczory autorskie, warsztaty, dyskusyjne kluby książki, lekcje biblioteczne, wystawy oraz spotkania z czytelnikami i akcje głośnego czytania dla najmłodszych. Zapisaliśmy do biblioteki ponad 800 (!) nowych czytelników, odbyło się 130 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 2200 osób. Wzbogaciliśmy zbiory o ponad 2700 książek, 200 e-booków, 18 gier planszowych, 85 audiobooków. Pozyskaliśmy 15 tys. zł na zakup nowości książkowych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i kupiliśmy 540 pozycji wydawniczych. W przestrzeni wirtualnej biblioteka oferowała wypożyczalnię e-booków oraz kody dostępu do serwisu Legimi, a także wypożyczalnię e-prasy, z której skorzystać może każdy zarejestrowany czytelnik. Prenumerujemy 22 tytuły dzienników i tygodników, dzięki uczestnictwu w programie rozwoju bibliotek wprowadziliśmy nową usługę książki na telefon, a niebawem uruchomimy także wypożyczalnię e-audiobooków.

Centrum Kultury, dyrektor Janusz Zawadzki 
Dzięki pozyskanym zewnętrznym źródłom finansowania udało się przeprowadzić wiele wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz poczynić inwestycje niezbędne do stworzenia mieszkańcom gminy komfortowych warunków do „życia w kulturze”. W lutym i marcu podpisano cztery umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o łącznej kwocie dofinansowania 127 260 zł. W ramach zawartych umów zorganizowano koncerty, spektakle i pokazy dla lokalnej społeczności oraz ukończono montaż klimatyzatorów w auli widowiskowej oraz salach zajęciowych. Środki zewnętrzne od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów sektora prywatnego przyczyniły się do realizacji stojących na wysokim poziomie artystycznym dwóch konkursów – „Muzyczny Smok 2022” i „Mazowiecki Drum Master Challenge 2022”. Liczymy, że dzięki kreatywności i pomysłowości pracowników centrum w nadchodzącym 2023 r. kwota pozyskanych funduszy zewnętrznych będzie jeszcze wyższa.

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, dyrektor Ewelina Kordek
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy imprezy sportowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, m.in. Rowerowy Maj, Dzień Otwarty ICDS, Grand Prix Łomianek w Pływaniu oraz Czwartki Lekkoatletyczne. Współorganizowaliśmy również wiele wydarzeń we współpracy z Urzędem Miejskim. Wykonaliśmy remonty i naprawy w jednostkach oświatowych i obiektach sportowych zarządzanych przez ICDS. Najważniejszym i najtrudniejszym remontem okazała się odbudowa kotłowni w ICDS, poza tym wykonaliśmy wiele innych prac, m.in. wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kolektorów instalacji centralnego ogrzewania w budynku bursy ICDS, wymianę wykładzin w małej sali gimnastycznej, remont trzech przebieralni sportowych, renowację zjeżdżalni basenowej i montaż lin torowych na basenie sportowym wraz z instalacją energooszczędnego oświetlenia w hali pływalni. W 2023 r. planujemy m.in. zakup i montaż kogeneratora gazowego do kotłowni, a także wykonanie kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., prezes Paweł Gutkowski
To był bardzo trudny rok dla firm transportowych, głównie ze względu na drastyczny wzrost cen paliw oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów. Jednak KMŁ uniknęła straty finansowej na koniec roku. Najważniejsze zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane, to remont wjazdu na zajezdnię wraz z utwardzeniem części placu manewrowego (300 tys. zł) oraz wykonanie ogrodzenia części terenu zajezdni (25 tys. zł). Udało się także uruchomić linię komunikacyjną na czas remontu w ul. Rolniczej oraz – w porozumieniu z ZTM – autobusy przegubowe na linii 150. W 2023 r. spółka planuje kolejne inwestycje, m.in. zakup dwóch autobusów przegubowych, pojazdu technicznego, rozbudowę hali obsługowo-naprawczej oraz zwiększenie częstotliwości kursowania linii 750 i reorganizację rozkładów jazdy autobusów linii 1, 2 i 3.

Ośrodek Pomocy Społecznej, dyrektor Dominika Kowalczyk-Ptasińska
Poza wyzwaniami spowodowanymi sytuacją pandemiczną doszły nowe, związane z wybuchem wojny w Ukrainie, kryzysem energetycznym oraz rosnącą inflacją, skutkujące pogorszeniem sytuacji osób najuboższych. Oprócz kontynuacji działań z lat poprzednich oraz wynikających bezpośrednio z przepisów regulujących działalność OPS (m.in. realizacja nowych świadczeń, jak dodatek osłonowy, węglowy, elektryczny) organizowaliśmy zbiórki pomocowe dla sąsiadów z Ukrainy, nawiązaliśmy współpracę z partnerami z Finlandii (Three Railroaders ry) i wyruszyliśmy z konwojem z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Przygotowaliśmy takie akcje, jak: „Łomiankowska kanapka dla Ukrainy”, „Szafa dla Ukrainy”, „Tornister” i „Łomiankowska Choinka Dobroci”. Współtworzyliśmy akcję „Radosne święta” oraz uruchomiliśmy pierwsze patrole streetworkerskie na ulicach Łomianek, rozwijaliśmy wolontariat, wspieraliśmy Dom Matki, prowadziliśmy zbiórkę wody dla osób w kryzysie bezdomności i społeczną zbiórkę „Miś pocieszyciel”, a także kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Straż miejska, komendant Marcin Węgiełek
W minionym roku jednostka, strażnicy i pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali postawieni przed nowymi, wymagającymi zadaniami. Bez zmian realizowali statutowe zobowiązania, mając na uwadze w szczególności niesienie pomocy, dbanie o ład i porządek oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zadania wyznaczane przez panią burmistrz, wzorowa współpraca z jednostkami wspomagającymi i mieszkańcami dały oczekiwany efekt i umożliwiły realizację założeń oraz większości planów, m.in. zakup przystosowanego do przewozu zwierząt samochodu (dla działań Ekopatrolu), częściową modernizację systemu monitoringu i budowę nowego punktu kamerowego usytuowanego w sołectwie Chopina (ogródek jordanowski). Ponadto w ubiegłym roku na terenie gminy rozmieszczono cztery urządzenia AED pomagające ratować życie, rozbudowano system ostrzegania i alarmowania o kolejne dwie lokalizacje oraz przeprowadzono wiele akcji profilaktycznych i edukacyjnych zwiększających świadomość, wiedzę i bezpieczeństwo przedszkolaków, uczniów oraz mieszkańców.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp.z o.o., prezes Tomasz Czajkowski
Wartość nakładów inwestycyjnych w 2022 r. wyniosła 17 419 777,34 zł. Spółka wybudowała ok. 16,5 km sieci kanalizacyjnej, 5,5 km sieci wodociągowej oraz 13 strefowych przepompowni ścieków. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej zrealizowana została w ulicach: Wiślanej (od Kościelnej Drogi do ul. Brzegowej), Brzegowej (od ul. Wiślanej do wysokości działki nr ew. 223/9), Łużyckiej, Waligóry, Rolniczej (ul. Wiklinowa do granicy z gminą Czosnów), w drogach dojazdowych do ulic: Armii Poznań (12a–12c), Wspólnej (58–58c), Wiklinowej (33– 33a, 35–35a), Rolniczej (78–78a, 80–80b, 140c–140e, 142d–142h), Wiosennej (12–12c), Agawy (7–7e) oraz we fragmencie ul. Wiślanej (od ul. Akacjowej do ul. Leśnych Dębów). W trakcie realizacji pozostają inwestycje polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Lutosławskiego, drogach dojazdowych do Kościelnej Drogi (115–115t, 117–117t, 105–105o, 107–107o, 72–72e, 87–87e, 85–85o, 83–83m), al. Chopina (104–104f, 106–106e, 102–102h, 98–98e, 92–92m, 90–90k, 36– 36p) i ul. Miłej (ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej).

Sprawy społeczne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach udzielała pomocy specjalistycznej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym we współpracy z trzema terapeutami: od problemów alkoholowych, narkotykowych i behawioralnych. Udzieliliśmy pomocy i wsparcia wielu osobom. Ze środków finansowych komisji, które pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych, udało się wesprzeć działalność NGO oraz liczne działania, np. akcje Zima w mieście, Lato w mieście. Zorganizowaliśmy w tym roku wydarzenia profilaktyczne: dziewięć spektakli ,,Działka” i trzy musicale ,,Naprawczak” oraz piknik ,,Trzeźwe życie, zdrowe życie” oraz ,,Rodzinne Mikołajkowe Warsztaty Profilaktyczne”. Jesteśmy dla Was!

Komisje Dialogu Społecznego
W gminie od trzech lat działają komisje zajmujące się zielenią i ochroną przyrody, sprawami zwierząt oraz problemem smogu. W skład każdej z nich wchodzą mieszkańcy i społecznicy z Łomianek, którzy współtworzą oraz opiniują programy, projekty i strategie o kluczowym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Zebrania wszystkich KDS- -ów mają charakter otwartych spotkań.

Rada Młodzieżowa
W czasie drugiej kadencji młodzi radni uczestniczyli w szkoleniach i podjęli działania aktywizujące lokalną młodzież. Przeprowadzili m.in. audyty w ramach agend klimatycznych w łomiankowskich szkołach, organizowali Gminną Naradę Klimatyczną, zainicjowali comiesięczne spotkania z cyklu „Warto rozmawiać o…”, nagrali film promocyjny oraz zorganizowali pierwszy w historii Łomianek Dzień Młodzieży.

Rada Seniorów
Działania radnych koncentrują się na aktywizacji i wspieraniu osób starszych mieszkających w naszej gminie. Jednak w ubiegłym roku to często seniorzy nieśli pomoc, włączając się m.in. w akcje OPS „Kanapka dla Ukrainy” czy organizację charytatywnego koncertu dla Ukrainy. Z pozyskanych funduszy zorganizowali także Dzień Seniora i jednodniową wycieczkę dla ponad 100 osób.

Więcej informacji:
W podsumowaniu nie przedstawiliśmy wszystkich inwestycji, dotacji i projektów Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Szczegółowe zestawienie znajdzie się w „Raporcie o stanie gminy”, który każda jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest opublikować raz w roku. 

24.01.2023
fot.: um

 

 


 

 

Opcje strony

do góry