Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór kandydatów na ławnika sądowego

INFORMACJA

w sprawie
NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO:

SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA

W WARSZAWIE,

SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA

W WARSZAWIE, WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2023 r.
w sprawie dokonania wyborów uzupełniających ławników przez Radę Miejską
w Łomiankach do następujących sądów:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 2 osoby;
 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – 2 osoby;
 3. Sąd Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy
  i Ubezpieczeń Społecznych – 1 osoba,

informuje się, iż do dnia 29 grudnia 2023 roku będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 8. wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa;
 10. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi Skarb Państwa;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 5. 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, Biuro Rady Miejskiej, pokój nr 5A do dnia 29 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Po przeprowadzonych wyborach przez Radę Miejską, listy wybranych ławników wraz
z dokumentami  przesłane zostaną prezesowi właściwego sądu.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać pod numerem telefonu 22 768 63 41.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.).


01.12.2023

Opcje strony

do góry