Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenie na sesję

V  Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 27 stycznia 2011 roku (czwartek), o godzinie 16.00  w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

 I. Otwarcie obrad.
 II. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Miejskiej.
 III. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym. 
 IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Wskazania delegata reprezentującego Miasto i Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich,
2. Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
3. Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
5. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011. 
6. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
7. Programu i zasad współpracy w 2011 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
8. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 VI.  Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał są dostępne na:  http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=6412&m=4&sc=136

Opcje strony

do góry