Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Zebrania wiejskie w sołectwach

Sołectwa Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny, Sadowa wybrały przedsięwzięcia do realizacji, Dziekanów Nowy bez wymaganego kworum.

Mieszkańcy Łomianek Dolnych, Dziekanowa Leśnego i Sadowej spotkali się na zebraniach wiejskich zwołanych przez sołtysów. Podczas zebrań mieszkańcy wybrali przedsięwzięcia do realizacji w ramach wyodrębnionych środków w budżecie gminy na 2021 rok, określanych jako fundusz sołecki.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Gmina, po zrealizowaniu przedsięwzięć sołectw, ma możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa.
Zebranie wiejskie zwołała, także sołtys Dziekanowa Nowego, jednak zebranie nie mogło podjąć uchwał o podziale środków z powodu braku kworum (minimum 25 mieszkańców).

W ramach przyszłorocznego budżetu mieszkańcy mieli do rozdysponowania:

 • Łomianki Dolne - 45 000,08 zł,
 • Dziekanów Leśny - 65 217,50 zł,
 • Sadowa - 65 217,50 zł
 • Dziekanów Nowy - 42 782,68 zł.

Mieszkańcy Łomianek Dolnych przyszłoroczny budżet jednogłośnie przeznaczyli na "Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ulicy Brzegowej" oraz "Organizację Pikniku Sołeckiego". Sołtys Dziekanowa Leślnego wraz z radą sołecką zaproponowali sześć przedsięwzięć do realizacji, które zostały w głosowaniu, jednogłośnie zaakceptowane przez uczestników zebrania. Głównym przedsięwzięciem Dziekanowa Leśnego w 2021 roku będzie "Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny", na które mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć 35 000 zł. Zadanie to będzie kontynuacją realizowanego w 2020 roku projektu modernizacji placu. Sołectwo Sadowa w 2021 roku będzie realizowało osiem przedsięwzięć, m.in. doposażenie szkoły podstawowej, doposażenie OSP oraz piknik rodzinny.Mieszkańcy Dziekanowa Nowego mają jeszcze szansę podzielić środki przypadające sołectwu w 2021 roku. Sołtys Krystyna Salwowska zwołała kolejne zebranie wiejskie, które odbędzie się 18.09.2020 r. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim o godz. 17:30.

W zebraniach sołeckich uczestniczyli burmistrz Łomianek - Małgorzata Żebrowska-Piotrak i zastępcy burmistrza Łomianek - Paweł Bohdziewicz i Witold Gawda. Podczas spotkań mieszkańcy wskazują najważniejsze dla nich zadania do realizacji na obszarach sołectw, m.in. remonty ulic i chodników, budowa spowalniaczy ruchu, oświetlenie dróg, zmiany organizacji ruchu, montaż ulicznych koszy na śmieci. Zarząd Gminy informuje mieszkańców o planowanych do realizacji w sołectwach inwestycjach oraz aktualnie trwających pracach projektowych i wykonawczych.

W imieniu sołtysów zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich:

 • 14.09.2020 r. godz. 18:30 - Kiełpin (ICDS, sala konferencyjna)
 • 16.09.2020 r. godz. 19:00 - Łomianki Chopina (CK w Łomiankach, sala klubowa)
 • 18.09.2020 r. godz. 17:30 - Dziekanów Nowy (SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435)
 • 18.09.2020 godz. 18:30 - Dziekanów Polski (SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435)
 • 19.09.2020 godz. 15:00 - Kępa Kiełpinska (ul. 6 Pułku Piechoty 15, Kępa Kiełpińska)
 • 21.09.2020 godz. 18:30 - Dziekanów Bajkowy (SP w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6)

Więcej informacji o zebraniachw Kalendarium na www.lomianki.pl

Wysokość środków przypadających sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok:

 • Kiełpin - 65 217,50 zł
 • Łomianki Chopina - 65 217,50 zł
 • Dziekanów Nowy - 42 782,68 zł,
 • Dziekanów Polski - 61 826,19 zł,
 • Kępa Kiełpińska - 18 782,64 zł,
 • Dziekanów Bajkowy - 65 217,50 zł.

Warunkiem podzielenia środków FS jest zwołanie prawomocnego zebrania (z udziałem minimum 25 mieszkańców sołectwa) oraz złożenie do 30 września 2020 r. przez sołtysa wniosku do burmistrza Łomianek.

Jolanta Pająk
fot. jp

14.09.2020

 

Opcje strony

do góry