Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Obwieszczenie

Obwieszczenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 13 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne -> Aktualnie prowadzone procedury planistyczne”).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 26 maja 2022 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 16:30.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie papierowej do Burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy ePUAP, a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu, w terminie od 13 maja 2022 r. do 18 czerwca 2022 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

05.05.2022 r.

Opcje strony

do góry