Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat

Burmistrz Łomianek przypomina o obowiązku składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Łomianki, którzy zmniejszyli naturalną retencję terenową przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,  o b o w i ą z a n i   s ą   d o:

  1. składania oświadczeń - w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2022 r. składać należy w terminie do dnia 14 stycznia 2023 r. (art. 552 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne).

Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na internetowej stronie Wód Polskich - https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html oraz w załączeniu niniejszego komunikatu.

  1. uiszczania opłaty za zmniejszenie retencji terenowej (tzw. opłaty retencyjnej).

Przedmiotowa opłata  dotyczy przede wszystkim obszarów przemysłowych (hale, magazyny), parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych oraz innych nieruchomości o pow. powyżej 3500 m2, które zostały w znacznym stopniu utwardzone, ale nie są przyłączone do systemu kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na samorząd lokalny ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne art. 552 (Dz. U. z 2021 poz.2233 t.j. ze zm.) Burmistrz Łomianek ustala ww. opłaty na podstawie oświadczeń składanych kwartalnie przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywana jest ww. podmiotom w formie informacji, zawierającej sposób obliczenia tej opłaty oraz termin jej wniesienia.

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustalane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 736 t.j. ze zm.) w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, które wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
    1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
    2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
    3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Opłata Retencyjna jako opłata o charakterze publicznoprawnym podlega przepisom działu III Ordynacji Podatkowej oraz egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oświadczenie musi zawierać:

1)    oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie określające:

a)  nazwę,

b) REGON,

c)  adres siedziby,

d) numer telefonu,

e)  adres e-mail;

2)    określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;

3)    określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;

4)    dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli zostało wydane):

a)  oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b) znak decyzji,

c)  datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

oraz „wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody oraz o ich pojemności.” (obecność urządzeń do retencjonowania wody na nieruchomości oraz ich pojemność to tzw. kompensacja retencyjna, która wpływa na zmniejszenie przedmiotowej opłaty).

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału (zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy Prawo Wodne). Oświadczenia należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki  lub złożyć osobiście w biurze obsługi UM ul. Warszawska 115.

Opłaty należy wnosić w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o jej wysokości (zgodnie z art. 272 ust 23 ww. ustawy), na poniższy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Łomiankach - 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001, z adnotacją którego kwartału i którego roku dotyczą.

mi
03.11.2022
grafika: mn

 

Opcje strony

do góry