Oficjalny Serwis Informacyjny

Formularz zgłoszenia pomocy

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

  1. Współadministratorami danych osobowych :

pierwszy Współadminstrator:  Burmistrz Łomianek. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, numer telefonu: 22 768 63 01,                e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl

drugi Współadminstrator:      Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7, 05 - 092 Łomianki, numer telefonu: 22 7519057, e-mail: kancelaria@opslomianki.pl  który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem    e-mail: rodoanka@gmail.com

W związku z faktem iż w/w podmioty wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zdecydowały się zawrzeć porozumienie w sprawie współadministrowania stając się Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych przez każdą z nich. Dzięki temu możliwe jest także stworzenie spójnego sytemu ochrony danych osobowych u wszystkich Współadministratorów.

Informujemy, iż w ramach porozumienia w sprawie współadministrowania zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż:

  1. Za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialny Współadministrator 1.
  2. Za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przysługujących Pani /Panu praw w zakresie danych osobowych, jest odpowiedzialny Współadministrator 2. 
  3. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 1 który przekaże Pani/Pana żądanie Współadministratorowi 2, który zrealizuje Pani/Pana żądanie.
  4. Za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialny Współadministrator 2.
  5. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować pisemnie na adres Współadministratorów.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w szczególnych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie wsparcia dla osób uciekających z Ukrainy, na terenie której prowadzone są działa wojenne.

3. Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej oraz po jego ustaniu – przez okres wskazany w przepisach nakładających na administratora obowiązek archiwizowania dokumentów. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.

4. Odbiorcami danych są:

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Współadministratorów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz pozwalające na realizację zadania. Dane powierzane i przechowywane są na podstawie i zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa lub stosownymi umowami.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wydanej zgody przed jej cofnięciem, jak również  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zorganizowania wsparcia.

7.  Sposób przetwarzania:

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

8. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych. 

Pomoc dla Ukrainy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych * Wymagane pole
9 + 3 =

Opcje strony

do góry