Oficjalny Serwis Informacyjny

Ile zapłacisz

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady są naliczane od ilości zużytej wody. Miesięczna opłata za odbiór odpadów wyniesie 11,20 zł za 1m3 zużytej wody w całym gospodarstwie domowym.
  • Od tego dnia powinny być regulowane należności za odpady komunalne zgodnie z nową metodą.
  • Roczne zestawienie zużycia wody będzie wysyłane przez ZWik raz w roku. Na tej podstawie należy wyliczyć średnie miesięczne zużycie wody.

JAK OBLICZYSZ ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY

  • suma ilości zużytej wody z ostatnich 6 okresów rozliczeniowych (czyli 12 miesięcy)  : 12  =  średnie miesięczne zużycie wody
  • Jeśli nieruchomości nie są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czyli nie są opomiarowane, wówczas stosuje się uśrednioną stawkę 3 m3 miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczać się będą osoby, które są podłączone do sieci wod-kan krócej niż 12 miesięcy. 

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może przekraczać 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 160,83 zł. 
Wypełniając deklarację należy uwzględnić zużycie wody za 12 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny jest zmienny i ogłaszany Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statysycznego w I kwartale każdego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (ul. Szpitalna 8 lub ul. Staszica 2) lub na swój indywidualny rachunek bankowy, uzyskany z generatora 

Wygeneruj Indywidualny rachunek bankowy do opłaty za gospodarowanie odpadami - TUTAJ

Deklaracje do pobrania TUTAJ

Opłatę należy wnosić do 15. dnia każdego miesiąca, możliwa jest zapłata z góry za kilka miesięcy. Nie czekajcie Państwo na wezwanie do zapłaty, rachunek albo fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina takich dokumentów nie wystawi. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do zapłaty.

Opcje strony

do góry