Oficjalny Serwis Informacyjny

Jak prawidłowo segregować odpady

Przypominamy o konieczności wystawiania odpadów do godziny 7.00 rano.
Śmieci nieudostępnione w dniu wywozu do 7.00 rano, nie zostaną odebrane - tego rodzaju zdarzenia nie podlegają reklamacji. Jeśli w Państwa rejonie odbiór odpadów komunalnych i segregowanych przypada tego samego dnia, konieczne jest udostępnienie obu rodzajów odpadów do godz. 7.00 rano.
 
Odpady segregowane są zbierane wyłącznie w systemie workowym tzn., że w dniu wywozu muszą być udostępnione firmie odbierającej odpady w workach do tego przeznaczonych tj. żółty – plastik, metal; niebieski – papier; zielony – szkło. 
 

1. Ile wynosi stawka za odbiór odpadów?

 1. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi podłączeni do instalacji wodno – kanalizacyjnej, wynoszą 11,20 zł za 1m3 zużycia wody
 2. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi bez podłączenia do instalacji wodno – kanalizacyjnej, wynoszą 11,20 za 3 m3 na osobę
 3. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi wynoszą 11,20 zł za m3 wody zużytej na cele bytowe.

Obowiązują częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla wszystkich mieszkańców. Wynoszą one:

 • 2 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, bioodpady kuchenne i bioodpady zielone z takiej posesji nie będą odbierane,
 • 8 zł - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, od każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na rodzaj zamieszkiwanych budynków.

Aby skorzystać ze zwolnień opisanych powyżej, konieczne będzie złożenie nowych deklaracji.
Od 1 stycznia 2020 roku segregowanie odpadów jest obowiązkowe.

2. Czy segregowane odpady komunalne mogę zbierać w pojemniku – zabudowa jednorodzinna?

Odpady komunalne segregowane są odbierane wyłącznie w systemie workowym tzn. w dniu odbioru odpadów muszą być udostępnione firmie w workach do tego przeznaczonych (żółty, niebieski, zielony, brązowy). Mieszkaniec może na terenie posesji przechowywać worki w pojemnikach, jednak w terminie odbioru wyznaczonym harmonogramem musi je udostępnić w workach.

3. Gdzie mogę otrzymać worki?

Przy odbiorze pełnych worków firma pozostawi na wymianę worki żółte, niebieskie i zielone.
Tak samo będzie w przypadku odbioru bioodpadów -worki brązowe, przeznaczone na bioodpady z utrzymania parków i ogrodów tj. trawę i liście. W przypadku braku jakiegokolwiek worka, zapraszamy Państwa do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, który znajduje się przy ul. Warszawskiej 71 lub w GPSZOK na ulicy Brukowej, gdzie w godzinach pracy można pobrać worki.

4. Gdzie wrzucać bioodpady kuchenne?

Bioodpady kuchenne to stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.
W związku z terminami rozstrzygnięć przetargów na terenie gminy Łomianki obowiązuje okres przejściowy. Bioodpady kuchenne do końca czerwca 2020 r. należy wyrzucać do pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Od lipca 2020r. zgodnie z warunkami nowego przetargu bioodpady kuchenne będą odbierane raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych i raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych. Szczegółowe zasady segregacji odpadów będą opisanew ulotce z nowym harmonogramem odbioru odpadów dostarczonym do Państwa skrzynek pocztowych.

5. Co można wywozić na Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki (GPSZOK)?

GPSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy jako osób fizycznych (nie są odbierane odpady od firm i pochodzące z działalności gospodarczej). Na GPSZOK można wywozić takie odpady jak:

 • odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 •   odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy;
 •  odpady niebezpieczne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 •  odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • odzież i tekstylia, w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów.

GPSZOK jest systemem uzupełniającym odbiór odpadów od mieszkańców sprzed posesji w ramach systemu gospodarowania odpadami na terenie Łomianek. GPSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Łomianki po przedstawieniu dowodu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Łomianki.

 

6. Co można a czego nie można wrzucać do niebieskiego worka na papier?

Do niebieskiego worka wrzucamy:

 • opakowania z papieru,karton, tekturę (także falistą),
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, ulotki, prospekty, 
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • książki i zeszyty,
 • torby i worki papierowe,
 • papier pakowy.

Do worka na papier NIE powinno się wrzucać:

 • papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • papieru powlekanego folią, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów
 • kalki technicznej,
 • opakowań z zawartością, np. żywności, wapna, cementu,
 • kartonów po mleku i napojach (TETRA-PAK) (wrzucamy do worka żółtego na plastik i metal),
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych (wywozimy na GPSZOK),
 • tapet (wywozimy na GPSZOK),
 • zabrudzonych ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych (wrzucamy do bioodpadów kuchennych),
 • ubrań,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

7. Co można a czego nie można wrzucać do żółtego worka na plastik i metal?

Do żółtego worka wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • aluminiowe puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe (z uwagi na wytrzymałość worków, cięższe elementy należy wywozić na GPSZOK),
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe (TETRA-PAK),
 • metale kolorowe,
 • styropian pochodzący z gospodarstw domowych (np. opakowań sprzętu AGD i RTV) oraz jednorazowe naczynia styropianowe.

Do worka na tworzywa sztuczne i metale NIE powinno się wrzucać:

 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • części samochodowych,
 • metali łączonych z innymi materiałami, np. z gumą
 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych (odpad nie jest przyjmowany),
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych (drobne ilości wywozimy na GPSZOK),
 • nie opróżnionych opakowań po lekach (oddajemy do aptek lub wywozimy na GPSZOK),
 • nie opróżnionych opakowań po farbach, lakierach i olejach (wywozimy na GPSZOK),
 • zużytych baterii i akumulatorów (wywozimy na GPSZOK),
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wywozimy na GPSZOK),
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

 

8. Co można a czego nie można wrzucać do zielonego worka na szkło?

Do zielonego worka wrzucamy opróżnione z zawartości pozbawione zakrętek i kapsli:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (w tym butelki po olejach roślinnych),
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połaczonych kilku surowców).

Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać:

 • szkła stołowego – żaroodpornego (niewielkie ilości wrzucamy do odpadów komunalnych – poprzez niewielkie ilości rozumie się pojedyncze sztuki, większe ilości wywozimy na GPSZOK),,
 • ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany (niewielkie ilości wrzucamy do odpadów komunalnych – poprzez niewielkie ilości rozumie się pojedyncze sztuki, większe ilości wywozimy na GPSZOK),
 • zniczy z zawartością wosku (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • żarówek i świetlówek (wywozimy na GPSZOK),
 • szkła kryształowego (niewielkie ilości wrzucamy do odpadów komunalnych – poprzez niewielkie ilości rozumie się pojedyncze sztuki, większe ilości wywozimy na GPSZOK),
 • szkła okularowego,
 • reflektorów (wywozimy na GPSZOK – nie pochodzące z działalności gospodarczej),
 •  opakowań po lekach , rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 
 • termometrów (wywozimy na GPSZOK),
 • strzykawek,
 • monitorów i lamp telewizyjnych (wywozimy na GPSZOK),
 • szyb okiennych i zbrojonych (wywozimy na GPSZOK),
 • szyb samochodowych (wywozimy na GPSZOK – nie pochodzące z działalności gospodarczej),
 • luster i witraży (wywozimy na GPSZOK),
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

9. Co można a czego nie można wrzucać do brązowego worka na odpady zielone - biodegradowalne?

Do brązowego worka na odpady zielone wrzucamy:

 • skoszoną trawę,
 • liście,
 • chwasty,
 • zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • trociny i kora drzew,
 • drobne gałęzie drzew i krzewów.

Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE powinno się wrzucać:

 • ziemi, piachu i kamieni (odpad nie jest przyjmowany),
 • darniny,
 • doniczek oraz osłonek z tworzyw sztucznych,
 • kości zwierząt (małe ilości np. kości kurczaka po obiedzie wyrzucamy do odpadów komunalnych),
 • mięsa i padliny zwierząt (małe ilości wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • tłuszczów zwierzęcych,
 • olejów jadalnych (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • odchodów zwierząt (odpad nie jest przyjmowany),
 • odpadów warzywnych i owocowych,
 • resztek jedzenia (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • skorupek jajek,
 • fusów po kawie i herbacie,
 • drewna impregnowanego (wywozimy na GPSZOK),
 • płyt wiórowych i MDF (wywozimy na GPSZOK),
 • przeterminowanych leków (oddajemy do aptek lub wywozimy na GPSZOK),
 • zimnego popiołu (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

BIO – kuchenne obowiązuje od lipca 2020r.

10. Co można a czego nie można wrzucać do brązowego worka na odpady BIO –kuchenne? Obowiązuje od lipca 2020 roku

Do brązowego worka na odpady BIO - kuchenne wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe – obierki,
 • skórki,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • skorupki jajek,
 • resztki jedzenia,

Do odpadów BIO - kuchennych NIE powinno się wrzucać:

 • kości zwierząt (małe ilości np. kości kurczaka po obiedzie wyrzucamy do odpadów komunalnych),
 • surowego mięsa i padliny zwierząt (małe ilości wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • tłuszczów zwierzęcych,
 • olejów jadalnych (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • odchodów zwierząt,
 • drewna impregnowanego (wywozimy do GPSZOK),
 • ziemi i kamieni,
 • płyt wiórowych i MDF (wywozimy do GPSZOK),
 • przeterminowanych leków (oddajemy do aptek lub wywozimy do GPSZOK),
 • zimnego popiołu (wrzucamy do odpadów komunalnych),
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

11. Co można a czego nie można wrzucać do odpadów zmieszanych?

Do pojemnika na odpady zmieszane (komunalne) wrzucamy:

 • pozostałości po segregacji (odpady mokre – obierki, pieluchy podpaski itp.),
 • odpady surowcowe z zabrudzeniami, których nie można umyć tj. butelki po oleju, opakowanie po maśle, zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru, zabrudzony papier itp.,
 • resztki jedzenia,
 • kości zwierząt i surowe mięso,
 • żwirek dla kotów i ściółka dla gryzoni pozbawione odchodów zwierząt domowych,
 • ceramikę, doniczki, porcelanę, kryształy,
 • szkło okularowe oraz żaroodporne duraleks, naczynia kuchenne,
 • znicze z zawartością wosku,
 • zimny popiół,
 • pozostałości po wyselekcjonowaniu pozostałych odpadów.

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów segregowanych „suchych” – (odpady, które wrzucamy do worków zielonych, żółtych i niebieskich),
 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
 • elektrośmieci (wywozimy na GPSZOK),
 • odpadów gabarytowych (wywozimy na GPSZOK),
 • gorącego popiołu (popiół należy ostudzić, a następnie można go wrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi),
 • tekstyliów (wywozimy na GPSZOK),
 • odpadów pobudowanych, gruzu (wywozimy na GPSZOK)
 • ziemi, piachu i kamieni (odpad nie jest przyjmowany),
 • odpadów zielonych (trawy i liści) (wrzucamy do worka brązowego, półprzezroczystego lub wywozimy na GPSZOK)

12. Co zrobić jak nie odbiorą ode mnie odpadów komunalnych?

W przypadku, gdy z Państwa posesji nie zostaną odebrane odpady, należy złożyć reklamację. Zdarzenia takie zgłaszany telefonicznie pod nr 22 768 62 25 lub na e-maila: odpady@lomianki.pl, w terminie 5 dni od planowego terminu określonego w harmonogramie.
Firma odbierająca odpady każdą reklamacje rozpatruje indywidualnie i w przypadku jej zasadności podjeżdża reklamacyjnie po odpady.
Proszę pamiętać, iż odpady należy udostępnić Wykonawcy do godz. 7.00 w terminie wyznaczonym harmonogramem tj. wystawić odpady przed posesję lub otworzyć altankę śmietnikową (firma nie powinna wchodzić na prywatne posesje, dlatego altanka śmietnikowa powinna być odgrodzona od posesji). Śmieci nieudostępnione w dniu wywozu do 7.00 rano, nie zostaną odebrane - tego rodzaju zdarzenia nie podlegają reklamacji.
Proszę także pamiętać o konieczności prawidłowego segregowania odpadów – firma ma prawo nie odebrać odpadów, gdy odpady są nieprawidłowo posegregowane, lub w złej kolorystyce worków – takie zdarzenia również będą rozpatrywane jako reklamacje niezasadne.

13. Co zrobić jak nie odbiorą ode mnie odpadów zielonych?

W przypadku, gdy z Państwa posesji nie zostaną odebrane odpady, należy złożyć reklamację. Zdarzenia takie zgłaszany telefonicznie pod nr  tel.: 530 700 484 w terminie 5 dni od planowego terminu określonego w harmonogramie. Przypominamy o konieczności wystawiania worków z odpadami zielonymi z utrzymania ogrodów i parków do godziny 7.00 rano przed posesję i z altan. Jeśli wystawiają Państwo do odbioru gałęzie lub tuje, prosimy o ich pocięcie i włożenie do worków. Odpady zielone nieudostępnione w dniu wywozu do 7.00 rano, nie zostaną odebrane - tego rodzaju zdarzenia nie podlegają reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 5 dni od niezrealizowanego lub niewłaściwie zrealizowanego odbioru  odpadów.
Od mieszkańców, którzy posiadają kompostownik odpady zielone nie będą odbierane. W tym przypadku prosimy wywozić odpady zielone do GPSZOK ul. Brukowa 2A.
Gałęzie i konary powiązane sznurkiem lub drutem, worki z ziemią i odpadami innymi niż „zielone” (np. doniczki, wióry) nie będą odbierane.

14. Co zrobić z odchodami zwierząt (chomika, świnki morskiej, szynszyla, kota, królika)?

Odchody zwierząt domowych żyjących w domu należy wyrzucać do muszli klozetowej, natomiast żwirek lub trociny należy wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych.

15. Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki należy oddać do aptek współpracujących z Urzędem Miejskim w Łomiankach zlokalizowanych pod następującymi adresami:
ul. Szpitalna 2,
ul. Wiślana 3A,
ul. Brukowa 25 lok. 40 (Centrum Auchan),
ul. Warszawska 31
ul. Warszawska 81
ul. Warszawska 109

16. Co zrobić ze zużytymi bateriami?

Na terenie gminy Łomianki mamy 4 punkty, do których można oddać zużyte baterie:
a) Urzędzie Miejskim w Łomiankach
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71

b) Urzędzie Miejskim w Łomiankach
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

c) ICDS Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
ul.Staszica 2 05-092 Łomianki

d) Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)
ul. Brukowa 2A, 05-092 Łomianki
tel. 666-834-546

Opcje strony

do góry