Oficjalny Serwis Informacyjny

Dowód osobisty - zawieszenie/odwieszenie certyfikatów e-dowodu

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. zgłoszenie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego  / zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego – formularz wypełniony i podpisany czytelnie,
 2. ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem w celu ustalenia tożsamości  - do wglądu
OPŁATY:
czynność dokonywana osobiście– bez opłat
za pełnomocnictwo -opłata skarbowa 17 zł
Od opłaty za pełnomocnictwo zwolniony jest małżonek mocodawcy, jego wstępni, zstępni i rodzeństwo.
Opłaty można dokonać:
kartą płatniczą w urzędzie,  
przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej 8
Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU: 
organ dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310, -332
poniedziałek - 10.00-17.30; wtorek-piątek - 8.00-15.30
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
 
TERMIN ODPOWIEDZI: 
bez zbędnej zwłoki
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
brak  (czynność materialno–techniczna)
 
UWAGI:
 1. Nie ma możliwości zawieszenia ważności dowodu osobistego bez warstwy elektronicznej, procedura dotyczy wyłącznie tzw. e. dowodów (czyli dowodów osobistych wydanych po 1 marca 2019 r.) 
 2. Posiadacz dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, który czasowo utracił nad nim kontrolę a przypuszcza, że dokument odnajdzie się, powinien niezwłocznie zgłosić zawieszenie certyfikatów dowodu.
 3. Zgłoszenie powoduje zawieszenie ważności certyfikatów na okres 14 dni.
 4. Dowód osobisty unieważnia się automatycznie po  upływie 14 dni od dnia zawieszenia, jeśli wcześniej nie nastąpi cofnięcie zawieszenia.
 5. Zgłoszenie dotyczące certyfikatów można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej przez e.Puap.
 6. W sprawie dopuszczalne jest działanie przez pełnomocnika. Jednakże wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia. Pełnomocnictwo ogólne do wszelkich czynności urzędowych będzie niewystarczające.
 7. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 8. Osobie dokonującej zgłoszenia wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę zgłoszenia.
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 653 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania  i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

Opcje strony

do góry