Oficjalny Serwis Informacyjny

Złożenie wniosku o paszport

Obsługa interesantów odbywa się bez umawiania na termin.

OSOBY OBSŁUGIWANE POZA KOLEJNOŚCIĄ:

 • ODBIERAJĄCE PASZPORTY,
 • DOKONUJĄCE OPŁAT (INNYCH NIŻ ZA WYDANIE PASZPORTU).

WNIOSKI PASZPORTOWE PRZYJMOWANE SĄ:

W PONIEDZIAŁKI DO GODZINY 17.30
WTORKI - PIĄTKI DO GODZINY 15.30

Przerwy w obsłudze: pon.: 14.00 - 14.15, wt. – pt. : 12.00 - 12.15

oraz w dni nieparzyste: 14.00 - 14.30 (przyjmowanie paszportów)

 

Terenowy Punkt Paszportowy w Łomiankach, ul. Warszawska 115 pok. 5 D,   w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomiankach

 • Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym, miejsce zamieszkania wnioskodawcy nie ma znaczenia.
 • Wniosek paszportowy nie może być wydrukowany ze strony internetowej.  Należy użyć oryginalnego druku dostępnego w punktach obsługi paszportowej.
 • Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
 • wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgoda drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;
 • wniosek o wydanie paszportu osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.
 • Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie paszportu.
 • Wniosek podlega wstępnej weryfikacji w okienku przy pok. nr 6., gdzie wnioskodawca ma możliwość opłacenia kartą płatniczą opłaty paszportowej,  a następnie w punkcie paszportowym odbywa się wprowadzenie wniosku do systemu i pobranie odcisków palców. 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kompletnie wypełniony wniosek;
 •  kolorowa fotografia paszportowa;
 • dotychczas posiadany paszport (jeśli jest ważny);
 • ważny dowód osobisty jeśli osoba nie posiada ważnego paszportu. Wymóg ten nie dotyczy osób niepełnoletnich nie  posiadających dowodu;
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej;
 • dokument uprawniający do zniżki (karta dużej rodziny osoby ubiegającej się o paszport, legitymacja emeryta lub rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja studencka, legitymacja szkolna osoby pełnoletniej);
 • prawomocne orzeczenie sądu w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców;
 • orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich;
 • pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczona przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców,
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego;
 •  akt zgonu rodzica .

WYMOGI, KTÓRE POWINNA SPEŁNIAĆ FOTOGRAFIA DOŁACZONA  DO WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU

 • nie może być wykonana wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • wymiary 35x45 mm,  wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • wyjątki:
 • osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, majacą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy  do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.
 • w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);
 • w okularach z ciemnymi szkłami – osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku).

OPŁATY ZA WYDANIE PASZPORTU

 • osobie pełnoletniej niekorzystającej ze zniżki – 140,00 zł;
 •  osobie pełnoletniej korzystającej ze zniżki – 70,00 zł (członek dużej rodziny posiadający ogólnopolską kartę, emeryt, rencista, osoba pozostająca na wyłącznym utrzymaniu emeryta lub rencisty, osoba niepełnosprawna,  student, uczeń);
 • pełnoletni student lub uczeń z  Kartą Dużej Rodziny – 35,00 zł.
 • osoba, która ukończyła 13 lat – 70,00 zł, a z Kartą Dużej Rodziny – 35,00 zł;
 • osoba, która nie ukończyła 13 lat – 30,00 zł, a z Kartą Dużej Rodziny – 15,00 zł;
 • osoba, która ukończyła 70 lat – bezpłatnie.

Bonifikata od opłaty w sytuacji ubiegania się o nowy paszport  w okresie ważności poprzedniego (naliczana proporcjonalnie za pełne niewykorzystane lata) :

 • gdy osoba zmienia paszport ze względu na zmianę wyglądu (np. dziecko miało robiony paszport jako noworodek i aktualnie wygląda już inaczej);
 •  gdy osoba zmieniła dane osobowe  (np. zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa lub zmiana imienia decyzją kierownika USC). Bonifikaty udziela się  jeśli od zmiany danych nie upłynęło więcej niż 60 dni, a w przypadku osoby przebywającej  za granicą  4 miesiące).
 • paszport jest wypracowany (brak miejsca na nowe pieczątki i adnotacje).

Opłata za utratę ważnego paszportu – jeżeli osoba ubiega się o wydanie nowego paszportu przed upływem ważności poprzedniego, a paszport ten został utracony lub zniszczony to opłata za wydanie nowego paszportu będzie w potrójnej wysokości.    Np. osoba pełnoletnia, której nie przysługuje żadna zniżka będzie musiała uiścić kwotę 420,00 zł, a student z kartą Dużej Rodziny – 105,00 zł.

FORMY PŁATNOŚCI ZA PASZPORT

 • przelewem na konto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie   83 1010 1010 0137 1022 3100 0000;
 • kartą płatniczą w Referacie Spraw Obywatelskich, ul. Warszawska 115 pok. 6.;
 • gotówką w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8, wpłacając opłatę na konto Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

ODBIÓR PASZPORTU

 • bezpośrednio w biurze Terenowego Punktu Paszportowego w Łomiankach, ul. Warszawska 115, pok. 5 D, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Łomiankach. Ponieważ punkt paszportowy jest obsługiwany przez pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, może się zdarzyć, że urzędnik nie będzie obecny w pok. 5D. W takiej sytuacji  prosimy o zasygnalizowanie zamiaru odbioru paszportu w okienku przy pokoju nr 6 (biuro Referatu Spraw Obywatelskich).
 • osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów. Nie ma możliwości dokonania czynności przez pełnomocnika.
 • Tożsamość osoby odbierającej własny paszport jest ustalana na podstawie odcisków palców, natomiast tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
 • Osoba odbierająca paszport sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w nim są zgodne ze stanem faktycznym i potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem.
 • Przy odbiorze nowego paszportu unieważniany jest poprzedni ważny paszport. Jeśli wnioskodawca utracił nieważny już  paszport, to składa na wniosku oświadczenie. Jeżeli poprzedni paszport jest ważny, to powinien zostać unieważniony mechanicznie przez urzędnika. Unieważniony paszport jest zwracany posiadaczowi.

Szczegółowe informacje na temat procedur związanych z obsługą paszportową znajdują się pod adresem:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/paszporty/8746,Paszporty.html

 

Opcje strony

do góry