Oficjalny Serwis Informacyjny

PESEL - nadanie numeru

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o nadanie numeru PESEL – formularz wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika,
2. ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) -  do wglądu,  
3. pełnomocnictwo w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zwykła forma pisemna) – w przypadku gdy zgłaszającego reprezentuje pełnomocnik, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

OPŁATY:
Opłata skarbowa  za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł
Odwołanie od decyzji jest wolne od opłat.
Opłaty można dokonać:

  • kartą płatniczą w urzędzie,
  • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym,
  • gotówką (bez prowizji) w MBS przy ul. Szpitalnej

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomiankach: nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
1. Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach  jest właściwy do przyjęcia  wniosku o nadanie numeru PESEL od cudzoziemca, który jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów do posiadania nr PESEL, nie posiadającego  prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a zameldowanego na pobyt czasowy na terenie gminy Łomianki,  zaś  w przypadku braku zameldowania - jeśli  jego pracodawca  ma siedzibę  na terenie gminy Łomianki.
2. Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach   z urzędu występuje o nadanie nr PESEL:  
• obywatelom  polskim  zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wystąpili do Burmistrza Łomianek z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego,
• osób meldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Łomianki, których dane podlegają gromadzeniu w rejestrze PESEL

Referat Spraw Obywatelskich UM w Łomiankach – ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332

Wnioski przyjmowane są:
poniedziałek - 10.00-17.45  
wtorek - piątek - 8.00-15.45

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak (czynność materialno-techniczna)

UWAGI:
1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:
1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z:
a) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
b) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
c) udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
d) udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
e) uzyskaniem statusu uchodźcy,
f) uzyskaniem ochrony uzupełniającej,
g) uzyskaniem azylu,
h) uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,
i) uzyskaniem ochrony czasowej,
j) uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f.
2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.
3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej do posiadania numeru PESEL oraz udokumentowane dane. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych , wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
5. Po zakończeniu procedury wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o nadania numeru PESEL w wybranej przez siebie formie (pisemnej lub elektronicznej).

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2020 r. poz. 256),
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 97 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy  wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2411, ze zm. Dz. U. z 2020 r.  poz. 930),
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Opcje strony

do góry