Oficjalny Serwis Informacyjny

Przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki

Przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki


Pojazd nienormatywny – to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz 
z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej kategorii drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach odrębnych.
Procedura
Przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ.
Procedura wydawania zezwoleń kategorii I po drogach gminnych dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I 
po drogach gminnych w granicach administracyjnych Gminy Łomianki.
 
Zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca oraz uprawnia 
do ruchu po normatywnym odcinku drogi wskazanej w zezwoleniu.
Zezwolenie kategorii I wydawane jest dla następujących pojazdów:
o   wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg 
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t/oś 
 
Dopuszczalne wartości wymiarów i mas pojazdów oraz ich nacisków na osie, a także pozostałe parametry, podane są w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Zezwolenie kategorii I wydawane jest przez zarządcę drogi, po której ma poruszać się dany pojazd i nie dotyczy jego nienormatywnego odcinka (tj. np. z ograniczeniami tonażowymi dla danego odcinka drogi lub obiektu inżynierskiego).
W przypadku przejazdu tylko po drogach gminnych zezwolenia kategorii I wydawane 
są przez Burmistrza Miasta Łomianki (dotyczy: dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Łomianki.) Do zezwolenia kategorii I wydawane są wypisy w liczbie pojazdów zgłoszonych do tego zezwolenia. Wypis zezwolenia musi znajdować się obowiązkowo w każdym pojeździe, który został zgłoszony we wniosku – zgodnie z zezwoleniem, zgodę na przejazd w określonym terminie mają tylko te pojazdy, które posiadają wypisy zezwolenia.
Zezwolenie kategorii I wydawane jest na okres:
1 miesiąca,
6 miesięcy,
12 miesięcy.
 UWAGA!!! Zezwolenie kategorii I nie zwalnia kierującego pojazdem ze stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
Wymagane dokumenty do realizacji procedury
Przewoźnik lub/i Wnioskodawca przed wykonaniem planowanego przejazdu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 Ustawy prawo o ruchu drogowym, zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Ze względu na zachowanie właściwej procedury i możliwości wydania odpowiedniej decyzji ustawowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia oryginału wniosku (oraz przed wnioskowanym terminem przejazdu), wskazane jest złożenie stosownego wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I wraz z niezbędnymi załącznikami, co najmniej na 8 dni roboczych przed planowanym przejazdem. 

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I powinien składać się z:
dowodu wniesienia stosownej opłaty za wydanie zezwolenia,
prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 
 
Dodatkowo, w celu szybkiego i sprawnego załatwienia sprawy należy załączyć:
o załącznik do wniosku – wykaz pojazdów wraz z ich wybranymi parametrami
w wersji edytowalnej.
 
Sposób i miejsce składania dokumentów
Oryginał wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I należy złożyć drogą pocztową, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach :
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki
lub dodatkowo faksem na numer tel. 22 768 63 02
lub dodatkowo drogą elektroniczną (e-mail) na adres:  umig@lomianki.pl
 
Wysokość opłat
Wnioski i zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej. 
Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w  I kategorii.
dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca:          50   PLN,
dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy:          100 PLN,
dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy:        200 PLN.
 
Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łomianki tytułem opłaty za wniosek o wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kat. I:
Bank               63 8009 0007 0000 1658 2001 0001
 
Rozpoznanie wniosku:

Wskazane jest złożenie wniosku co najmniej 8 dni roboczych przed planowanym przejazdem.
W sytuacji, gdy wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I nie jest kompletny lub jest źle wypełniony, organ wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego lub prawidłowo wypełnionego wniosku. Zasady wydawania, treść oraz forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. (Dz. U. z 2012 poz. 764). 

Odbiór zezwolenia
Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście, za pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach (art. 39, art. 42 § 1 i § 2 k.p.a.). 

Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez stosownego zezwolenia 
Art.  140aa.  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990)
1.  Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, 
o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.
1a.  W przypadku braku:
1) wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie,
2) wymaganego wyposażenia lub oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie,
3) wymaganego szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a, przez pilota
- nakłada się karę pieniężną, w drodze decyzji administracyjnej.
2.  Decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 1a, wydaje właściwy ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organ Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub zarządca drogi.
3.  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się na:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2) podmiot wykonujący czynności ładunkowe, jeżeli wykonał te czynności w sposób powodujący przekroczenie któregokolwiek z wymiarów, nacisków osi lub masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów, w stosunku do wartości dopuszczalnych lub wartości określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1;
3) podmiot wykonujący inne niż wymienione w pkt 2 czynności związane z przejazdem pojazdu nienormatywnego, w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia określonego w ust. 1.
3a.  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1a, nakłada się na:
1) podmiot wykonujący przejazd - w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 1;
2) podmiot wykonujący pilotowanie - w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 2 i 3.
4.  Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 1, wobec podmiotu wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli:
1) okoliczności sprawy i dowody wskazują, że ten podmiot:
a) dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przejazdem,
b) nie miał wpływu na powstanie naruszenia, lub
2) rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 
a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.
(…)
 
Zgodnie z art. 140ab ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990)
 
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 140aa ust. 1, ustala się w wysokości:
1) 1500 zł – za brak zezwolenia kategorii I i II
a) 500 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,
b) 2000 zł – gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,
c) 15 000 zł – w pozostałych przypadkach;
4) 5000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;
5) 3000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9;
6) 6000 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust. 10;
 
2. W przypadku naruszeń zakazu, o którym mowa w art. 64 ust. 2, za przejazd pojazdem nienormatywnym nakłada się karę jak za przejazd bez zezwolenia.
 Opcje strony

do góry