Oficjalny Serwis Informacyjny

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy     
2.    Załączniki:
a. Projekt budowlany z uzgodnieniami
b. Numer zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
c. Sposób zabezpieczenia robót – jeśli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
d. Numer zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu obowiązujący po wykonaniu robót, jeżeli jest wymagany
e. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego
f. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – w przypadku etapowego prowadzenia robót 

Opłata:
Za zajęcie pasa drogowego zostanie naliczona opłata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki, ul. Warszawska 71, pok. nr 1, 20
tel. (0-22) 768-62-30, (0-22)768-62-32, (0-22) 768-62-31

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. nr 98, poz. 267)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z dnia 30 stycznia 2013 r.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U z 2004 r Nr 140 poz. 1481)
Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XV/85/2007 z dnia 30.08.2007r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą.


 

 

Opcje strony

do góry