Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku obowiązującego planu

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku obowiązującego planu

  1. Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. Wydawanie zaświadczeń o braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (We wniosku należy podać aktualne numery ewidencyjne działek objętych wnioskiem).
  2. Kserokopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem, o którym mowa we wniosku lub kopia wypisu z ewidencji gruntów.
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


OPŁATA:
Opłata skarbowa:

1. Za wydanie wypisu:
    a. do 5 stron – 30 zł
    b. powyżej 5 stron – 50 zł
2. Za wydanie wyrysu:
    a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł (nie więcej niż – 200zł).
3. Za wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 17zł

Opłaty naliczane są na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 783)
Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać w formie gotówkowej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub bezgotówkowej przelewem, przekazem na rachunek bankowy
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
Tytułem: Opłata za zaświadczenieMIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Łomianki ul. Warszawska nr 71, pokój nr 14
tel. (22) 76-86-233, 76-86-234


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 783)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23).

Opcje strony

do góry