Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacje i zalecenia dla przedsiębiorców

Składanie wniosków do CEIDG w okresie pandemii COVID - 19

 • przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza. 
 • przedsiębiorcy, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego lub innego narzędzia umożliwiającego dokonanie złożenia wniosku CEIDG-1 ( np.: czynności zawieszenia , wznowienia czy  wprowadzenia innych zmian do CEIDG ) mogą wypełniony i podpisany wniosek w formie tradycyjnej złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115.
 
Wnioski przyjmowane są w:
poniedziałki w godz. 10.00-18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 22 768 62 10
 
 • wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
 • przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP). 

Przypominamy, że założenie profilu zaufanego za pomocą bankowości elektronicznej, dzięki czemu można składać wnioski do CEIDG

Wsparcie Gminy Łomianki

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie Gminy Łomianki i w Łomiankach, płacą podatki należne gminie tj.: podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych mogą wnioskować  o: 
 • odroczenie terminu zapłaty,
 • rozłożenie na raty,
 • w wyjątkowych sytuacjach - o ich umorzenie. 
Wnioski poszczególnych przedsiębiorców będą rozpatrywane w oparciu o ich indywidualną sytuację.
Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat odpowiedzą na Państwa pytania.
Tel.: 22 768 63 17 lub  22 768 63 14, mail: malgorzata.kepa@lomianki.pl

 

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:
 • Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
 • Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
 • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
 • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
 
 

Tarcza antykryzysowa 

 
Na pakiet składają się: ustawa a zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.
Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.
 
Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:
 
 • zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 
 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały wiecej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły wybranych rozwiązań znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-wszedl-w-zycie

oraz na www. biznes.gov.pl

 

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie Urzędów Pracy

Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy:

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje na:

https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

 

Opcje strony

do góry