Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie  krajowego transportudrogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
  2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w art.5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - załącznik Nr 1.
  3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniającychwarunki,  o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września2001 r. o transporcie drogowym lub o zamiarze współpracy z osobami wykonującymiosobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, spełniającymi warunki zawarte w art.5c ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym -załącznik Nr 2.
  4. Wykaz pojazdów samochodowych, ze wskazaniem rodzaju tytułu prawnego dodysponowania nimi - załącznik Nr 3.
  5. Badania lekarskie, badania psychologiczne, prawo jazdy - do wglądu.
  6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.


OPŁATY:

  1. Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówkąopłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówkąna obszarze Gminy Łomianki wynosi:
    1. 200 zł - na okres 2-15 lat,
    2. 250 zł - na okres 16-30 lat,
    3. 300 zł - na okres 31-50 lat.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.Staszica 2, pok. nr 0.16.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul.Staszica 2, pok. nr 0.16., tel. 22 768 62 10

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymaniadecyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
Opłat za udzielenie licencji dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego wŁomiankach.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. 2096 t.j. ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U.2019.58 t.j. ze zmianami).
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 916).


ZAŁĄCZNIKI:
Wnioseko udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresieprzewozu osób taksówką

Opcje strony

do góry