Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. 
 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 
 3. Rozkład jazdy. 
 4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami. 
 5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi. 
 6. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych. 
 7. Cennik przewozów regularnych. 
 8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy. 

Informacje dodatkowe:

Rozkład jazdy powinien uwzględniać przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.

We wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorca powinien zamieścić informację, jaką liczbę wypisów z przedmiotowych zezwoleń chce otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierza wykonywać przewozy. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, podczas wykonywania przewozu kierowca pojazdu samochodowego obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, zezwolenie lub wypis z zezwolenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548

Wniosek o udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym należy złożyć, w zależności od zasięgu tych przewozów, odpowiednio do:

 1. wójta – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy 
 2. burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej;
 3. burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego, jeżeli przewozy mają być wykonywane na terenie obszaru gmin, które utworzyły związek międzygminny;
 4. prezydenta miasta na prawach powiatu – jeżeli przewozy mają być wykonywane na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwym starostą);
 5. starosty – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych wymienionych powyżej;
 6. marszałka województwa – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, lecz nie przekraczających granic województwa (zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwymi starostami);
 7. marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy mają być wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa(zezwolenie wydawane jest w uzgodnieniu z właściwymi marszałkami).

OPŁATY (zł) za pojazd według obszaru działania:

                      gmina          powiat      poza granice powiatu     poza granice województwa 

na 1 rok          100               250                    350                                   500 

do 2 lat           150               300                    400                                   550 

do 3 lat           200               350                    450                                   600 

do 4 lat           250               450                    550                                   650 

do 5 lat           300               550                    600                                   700

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, dla każdego pojazdu zgłoszonego do wniosku o wydanie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty za wydanie zezwolenia. Należy pamiętać, iż w przypadku konieczności wydania wypisu dla pojazdu nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zezwolenia opłata za wydanie wypisu wynosi 11% opłaty za wydanie zezwolenia (pod warunkiem że jego zgłoszenie nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia).

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 1 miesiąca.     

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022. 2000 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022.2201)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (t.j. Dz.U.2018.383)
 4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2022.1343 ze zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji  zawodowych (t.j. Dz. U. 2021.1220)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018.202)

 

Opcje strony

do góry