Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży,
  2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (oryginał do wglądu) - nie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przez Burmistrza Łomianek.
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty za zezwolenie jednorazowe.
  4. Pisemna zgoda właściciela terenu/lokalu, na którym będzie prowadzona jednorazowa sprzedaż alkoholu (oryginał do wglądu) wraz z mapką sytuacyjną.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548 

OPŁATY:
Opłata za zezwolenie:
43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
43,75 zł  -  za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175, - zł -  za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     

Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548 

UWAGI:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

PODSTAWA PRAWNA:
 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022.2000 ze zmianami)

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023.165 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2023.221 ze zmianami)
  3. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  4. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki 

*niepotrzebne skreślić

 

Opcje strony

do góry