Oficjalny Serwis Informacyjny

Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży*

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu / poza miejscem sprzedaży.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).
 3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał do wglądu).
 4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U.2022.2132 ze zmianami) (oryginał do wglądu).
 5. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zezwolenia.

UWAGI:

 1. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy nie została przekroczona maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/w miejscu sprzedaży.
 2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży:
  - 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  - 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
 3. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
  - 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  - 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 4. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
  Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548 

  OPŁATY: 
  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia:
  1.    525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2.    525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3.    2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1.    Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2.    Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548 

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022. 2000 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023.165 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2023.221 ze zmianami)
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

*niepotrzebne skreślić
 

Opcje strony

do góry