Oficjalny Serwis Informacyjny

Unia Europejska

Efekt ekologiczny osiągnięty - OFICJALNIE!

To było wyzwanie, ale ciężka praca opłaciła się. Wczoraj do Gminy Łomianki wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z informacją, że w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” efekt ekologiczny został osiągnięty i 55 799 267,14 zł dotacji unijnej pozostaje w Łomiankach.

 

[obrazek]


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie potrzebował przeszło 3 miesięcy, aby zweryfikować przekazaną mu przez Zakład Wodociąg i Kanalizacji w Łomiankach dokumentację projektu. Dokumentację, która 6 ostatnich lat pracy wielu ludzi sprowadziła do jednego i najważniejszego miernika przy ocenie projektów środowiskowych, tj. efektu ekologicznego.

 

 

 

[obrazek]


Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy dziś mówić, że Łomianki nareszcie otrzymały to, na co zasługiwały przez lata. Lata zaniedbań i braku perspektyw, aby coś zmieniło się na lepsze.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” to jeden z większych projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej na Mazowszu i co najważniejsze, zrealizowany został skutecznie i w terminie.

 

[obrazek]
 

69 km sieci kanalizacji sanitarnej i 62 km sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (wraz z budową słonecznej suszarni osadów), rozbudowa stacji uzdatniania wody Trylogia z wydajności 30m3/h do wydajności 120 m3/h oraz SUW Fabryczna z wydajności 120m3/h do wydajności 170 m3/h, wykonanie systemu monitoringu wszystkich 98 istniejących pompowni ścieków, a także zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych - to tylko część efektów projektu "Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki". Wcześniej, przez 21 lat samorządu w Łomiankach, wykonano ok. 45 km sieci wod.-kan. dla ok. 7 tysięcy mieszkańców.

Łomianki podjęły się realizacji projektu o wartości blisko 90 mln zł netto (110 mln zł brutto), z czego dofinansowanie  ze środków UE to kwota blisko 56 mln, czyli jak łatwo policzyć 62% kosztów zostało pokryte przez dodatkowe środki uzyskane w 3 konkursach. Udział Gminy Łomianki to jest 26 mln zł (29%), natomiast ZWiK – 7,8 mln zł (9%).

 

[obrazek]
 

Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową, Łomianki zobowiązały się do przyłączenia do sieci wod.-kan. 95% mieszkańców.
Determinacja władz Łomianek, sprawna koordynacja zadań pomiędzy urzędem, Strażą Miejską a ZWiK pozwoliły zrealizować ostatni i najtrudniejszy element układanki, czyli osiągnięcie efektu ekologicznego. A warto podkreślić, że pomimo krótkiego czasu na uzyskanie wymaganej liczby podłączeń mieszkańców, udało się zrealizować plan odpowiednio w 109% dla kanalizacji i w 103% dla sieci wodociągowej, czego wiele gmin w kraju - do dziś - jeszcze nie zrealizowało.

 

[obrazek]


O problemach przy realizacji projektu dzisiaj możemy mówić jedynie w sferze cennych doświadczeń, jednakże to, co istotne, czyli efekt zostanie na długie lata...

Tomasz Czajkowski,
Prezes Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

WAŻNE!


Obecnie Gmina Łomianki przygotowuje plany i projekty następnych odcinków budowy sieci wod-kan w kolejnych częściach gminy.


Projekt pn. "Poprawa infrastruktury i estetyki Cmentarza Wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach"

[obrazek]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Zakres zadania obejmował renowację infrastruktury cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym. W ramach prac przygotowano dokumentację projektową, zmodernizowano  zagospodarowanie terenu z nasadzeniami kompensacyjnymi oraz wykonano utwardzoną alejkę łączącą główny ciąg komunikacyjny z jednym z pomników ku czci poległych. Bezpośrednim celem realizacji zadania była poprawa estetyki miejsca pamięci Narodu Polskiego w Łomiankach. Jakościowym rezultatem zadania było zintegrowanie lokalnej społeczności wokół idei zachowania dla potomnych najważniejszych dla Narodu Polskiego obiektów. W poczuciu współodpowiedzialności za obiekty upamiętniające historię Polski prace renowacyjne poprawiły zdecydowanie estetykę cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym.

Zadanie zrealizowano w 2017 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 243.998,42 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków MKiDN to 36,52% czyli 88.108,22 zł.

Miejscem pamięci objętym zakresem prac renowacyjnych był cmentarz wojenny w Kiełpinie Poduchownym. Jest to część kiełpińskiej nekropolii o powierzchni ok. 2.150,00 m2. Cmentarz objęty jest prawną ochroną konserwatorską wraz z nagrobkami, pomnikami, mogiłami żołnierzy i dzwonnicą. W kwaterze wojskowej pochowanych jest 2,5 tysiąca żołnierzy Armii "Poznań" i "Pomorze" poległych w boju o Łomianki w 1939 r. wraz z dowodzącym gen. Mikołajem Botłuciem, ofiary hitlerowskiego terroru - osoby rozstrzelane w Burakowie oraz partyzanci zgrupowania Kampinos - ofiary okolicznych walk w 1944 r. Pomnikiem przy krańcu alei zostali uhonorowani piloci amerykańscy zestrzeleni nad Dziekanowem Leśnym 18 września 1944 r. Lecieli oni samolotem o nazwie "Do zobaczenia" z pomocą dla walczących w powstaniu warszawskim. W kwaterze zlokalizowany jest również pomnik upamiętniający 105 Ułanów Jazłowieckich, którzy zginęli pod Wólką Węglową 19 września 1939 r. Na cmentarzu corocznie organizowane są wrześniowe uroczystości rocznicowe, w których uczestniczą kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, goście z kraju i zagranicy, przedstawiciele ambasady USA i ich goście.
 
 

 
[obrazek]

ŚCIEŻKI ROWEROWE W ŁOMIANKACH

 
Z wielką radością informujemy o uzyskaniu dofinansowania na jeden z naszych projektów dotyczący budowy ścieżek rowerowych. 
Projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” jest wspólną inicjatywą 8 gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia spójnego systemu dróg rowerowych w granicach administracyjnych gmin partnerskich. 
W części dotyczącej Gminy Łomianki projekt obejmuje swoim zakresem budowę do 2018 r. ok. 12,5 km ścieżek rowerowych na terenie gminy na łączną kwotę 6,1 mln zł, z czego 4,8 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 

 

[obrazek]
 

Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

 
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie m. in. z Gminą Łomianki
 
Całkowita wartość projektu: 2.381.103,75zł
 
Kwota dofinansowania: 1.904.883 zł
 
Być bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym 2 z Łomianek. Projekt otrzymał ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.
W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług, np.: utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych.
 
Podjęte będą także działania na rzecz lepszej współpracy rynku pracy ze szkołami objętymi wsparciem. Dodatkowo, wnioskodawca przeprowadzi rozpoznanie rynku pracy oraz będzie promował kształcenie zawodowe, a doradcy edukacyjno-zawodowi będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Uczniowie biorący udział w projekcie przejdą diagnozę wstępną i rozszerzoną, uczestniczyć będą w warsztatach pt. „Bliżej rynku pracy”, dodatkowo w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijając swoje kompetencje kluczowe i planując karierę zawodową pod okiem specjalistów. Efektem projektu będzie przygotowanie uczniów do przejścia z systemu edukacji na rynek pracy. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.
 

[obrazek]

 

[obrazek]

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach

 
Beneficjent: Gmina Łomianki
 
Całkowita wartość projektu:102.001,00 zł
 
Kwota dofinansowania: 64.903,00 zł
 
Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w formie modernizacji placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach oraz tym samym uatrakcyjnienie strefy rekreacji i turystyki w gminie.
 
Przedmiot inwestycji obejmuje modernizację placu zabaw przy ul. Wspólnej. Plac zabaw to teren o powierzchni 534,3 m2. W ramach operacji planuje się m. in.: przygotowanie terenu, demontaż i utylizacja wyposażenia przeznaczonego do likwidacji, demontaż i konserwacja wyposażenia przeznaczonego do ponownego użytku, roboty ziemne mające na celu przygotowanie części terenu pod roślinność oraz prace porządkowe.Wszystkie zabawki i wyposażenie placu zabaw będą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 6 i 7 oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W ramach operacji projektuje się również montaż elementów małej architektury - ławki i kosze śmietnikowe.Modernizowany plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym, niekomercyjnym, udostępnianym wszystkim zainteresowanym. Regulamin placu zabaw potwierdza publiczny charakter placu oraz określa zasady korzystania z tego terenu.
 

 

Projekt pn. "Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach

 
[obrazek]

Rozbudowujemy sieć Hotspotów

Gmina Łomianki uruchamia kolejną sieć punktów dostępu do publicznej sieci wi-fi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Hotspot to miejsce, w którym można się połączyć bezprzewodowo z internetem przy użyciu własnego telefonu
czy laptopa.
Dofinansowanie projektu
Budowę kolejnych hotspotów zrealizowano w ramach projektu „Publiczny internet dla każdego w gminie Łomianki”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. I oś priorytetowa – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Korzystanie z hotspotów
Kolejna sieć hotspotów w Łomiankach obejmuje dziewięć punktów zewnętrznych i dwa punkty wewnętrzne. Dostęp do publicznej sieci wi-fi jest bardzo prosty. Wystarczy znaleźć się w pobliżu hotspota w wybranej lokalizacji i wyszukać na swoim urządzeniu mobilnym sieć WiFi Lomianki.

Lokalizacja hotspotów:

  • Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2, Łomianki: dwa hotspoty zewnętrzne i dwa hotspoty wewnętrzne.
  • Cmentarz komunalny, brama od ul.Cienistej, Łomianki.
  • Szkoła podstawowa, ul. Strzelecka 35, Sadowa.
  • Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym, ul. Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny.
  • Rezerwat przyrody Jezioro Kiełpińskie.
  • Ul. Kolejowa róg ul. Brukowej, Łomianki.
  • Ul. Warszawska róg ul. Wiślanej, Łomianki.
  • Park linowy Dąbrowa Leśna, ul. Łyżwiarska, Dziekanów Leśny.

01.10.2020

Opcje strony

do góry