Oficjalny Serwis Informacyjny

Realizacje inwestycyjne w roku 2021

Zrealizowane

 • rozbudowa ul. Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz z przebudową niezbędnej infrastruktury  wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03.

  Inwestycja zakładała m. in. poszerzenie pasa drogowego, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z wcześniejszą wymianą gruntów słabo nośnych i nieprzepuszczalnych, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Nowa ul. Fabryczna jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 5 m (pas ruchu 2X2,5 m) i długości 1 380 m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z chodnikiem z kostki betonowej szer. 2,0 m, z bitumiczną ścieżką rowerową o szer. 2-2,5 m i bitumicznym ciągiem pieszo - rowerowym o szer. 3-3,5 m. Przy jezdni w okolicach stadionu sportowego znajdują się trzy zatoki postojowe. Zastosowano zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowanego odcinka drogi poprzez wykonanie obniżonych krawężników na przejściach dla pieszych oraz zastosowanie żółtych płytek z wypustkami na chodniku przed przejściem dla pieszych. Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Wprowadzono nową organizację ruchu.

 • rozbudowa ul. Długiej w Łomiankach na odc. od ul. Wąskiej do ul. Brukowej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Długiej" - zad 2013/03

  Inwestycja polegała na poszerzeniu pasa drogowego wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni z wcześniejszą wymianą gruntów słabonośnych i nieprzepuszczalnych, a także przebudowę punktów kolizji z sieciami gazowymi, elektrycznymi, teletechnicznymi. Wybudowana ul. Długa jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości jezdni 4,5 m długości: 576 m z odwodnieniem,  systemem chłonnym i chodnikiem z kostki betonowej o szer. 2,0 m. Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Została wprowadzona nowa organizacja ruchu.

 • przebudowa ul. Słonecznej w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Słonecznej” – zad. 2021/10.

  Inwestycja polegała na poszerzeniu pasa drogowego poprzez wykonanie skosów widoczności na skrzyżowaniach.  ul. Słoneczna jest jednojezdniowa, dwukierunkowa z możliwością poruszania się pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szerokości jezdni 5,0 m długości: 300 m z odwodnieniem, poboczem chłonnym. Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

 • rozbudowa ul. Cyprysowej w Łomiankach w ramach zadania zadania : "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał ( ul. Wiklinowa - ul. Rolnica - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska) zad. 2016/12 - zakres prac obejmował m.in. poszerzenie pasa drogowego, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z wcześniejszą wymianą gruntów słabonośnych i nieprzepuszczalnych, a także przebudowę punktów kolizji z sieciami gazowymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz budową nowego oświetlenia.

  Nowa ul. Cyprysowa jest dwukierunkowa z kostki brukowej o szerokości 4,5 m z odwodnieniem, poboczem chłonnym o zmiennej szerokości. Przebieg ulicy dostosowano do geometrii istniejącej jezdni, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Zgodnie z organizacją ruchu ulica ta zlokalizowana jest w strefie zamieszkania w związku z powyższym  pierwszeństwo na niej mają piesi z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.  Wszystkie krawężniki są w poziomie jezdni,  brak jest przeszkód uniemożliwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Długość rozbudowy ul. Cyprysowej wynosi 323 m.

 • ul. Wspólna - kompleksowa rozbudowa ulicy wraz z wykonaniem systemu chłonnego  odwodnienia jezdni oraz budową chodnika na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wspólnej” - 2016/04.

 • ul. Krzyczkowskiego - kompleksowa rozbudowa ulicy wraz z wykonaniem systemu chłonnego odwodnienia jezdni – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa -   ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”- 2016/12.

 • ul. Ogrodowa – remont ulicy i chodnika  wraz systemem chłonnego odwodnienia na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa -   ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”- 2016/12.

 • ul. Spokojna – wykonano modernizację systemu odwodnienia.

Zakończone prace remontowe:

 •  pomalowano odcinki ulic: Warszawskiej (od ul. Graniczka do ul. Wiślanej) wraz z przejściami dla pieszych w ciągach ulic dochodzących; Konopnickiej (od ul. Kolejowej do szpitala w Dziekanowie Leśnym); Miłej (na odcinku bitumicznym) oraz progi zwalniające i skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej lub asfaltu (łącznie około 80 szt. w różnych częściach gminy) (październik 2021)

 

Opcje strony

do góry