Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Małe Dotacje

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Gmina Łomianki może wesprzeć, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Łomiankach jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana na:
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
 • stronie internetowej,
 • Biuletynie Informacji Publicznej.
 
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
Obszar współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy. 
Należą do nich w szczególności:
 1. spieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 7. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 8. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 10. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 11. turystyka i krajoznawstwo,
 12. ratownictwo  i ochrona ludności,
 13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 14. działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 15. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 16. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 17. rewitalizacja.

Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dokument do pobrania  

 
OFERTY W TRYBIE MAŁYCH DOTACJI MOŻNA SKŁADAĆ RÓWNIEŻ ZA POŚREDNICTWEM GENERATORA WNIOSKÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE WWW.WITKAC.PL
Oferty generowane w systemie witkac są zgodne z uproszczonym wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 
W trakcie realizacji zadania dopuszczalne jest zwiększenie i zmniejszenie poszczególnych kosztów realizacji zadania nie więcej niż o 15% ich wysokości z zastrzeżeniem, że nie zwiększy się kwota dotacji.
 

Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2020 roku:

UKS Orzełki (RS.525.18.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 11.08.2020 r.
Termin składania uwag: 21.09.2020 r. do godz. 9:00

Fundacja Promocji Rekreacji "KIM" (RS.525.16.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 11.08.2020 r.
Termin składania uwag: 21.09.2020 r. do godz. 9:00

Polski Związek Brydża Sportowego (RS.525.15.2020) 
Termin utworzenia wiadomości: 04.09.2020 r.
Termin składania uwag: 14.09.2020 r. do godz. 9:00

Fundacja SELF ACTIVE PLANET AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO (RS.525.14.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 04.09.2020 r.
Termin składania uwag: 14.09.2020 r. do godz. 9:00

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych Swing Duet (RS.525.13.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 04.09.2020 r.
Termin składania uwag: 14.09.2020 r. do godz. 9:00

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych Swing Duet (RS.525.12.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 04.09.2020 r.
Termin składania uwag: 14.09.2020 r. do godz. 9:00

Fundacja dla Rodziny (RS.525.10.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 04.09.2020 r.
Termin składania uwag: 14.09.2020 r. do godz. 9:00

Fundacja Jestem Mamą (RS.525.8.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 28.08.2020 r.
Termin składania uwag: 07.09.2020 r. do godz. 9:00

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego (RS.525.7.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 28.08.2020 r.
Termin składania uwag: 07.09.2020 r. do godz. 9:00

Uniwersytet Trzeciego wieku w Łomiankach (RS.525.5.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 28.08.2020 r.
Termin składania uwag: 07.09.2020 r. do godz. 9:00

Stowarzyszenie Nasze Łomianki (RS.525.4.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 19.08.2020 r.
Termin składania uwag: 27.08.2020 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 26.06.2020 r.
Termin składania uwag: 06.07.2020 r. do godz. 9:00

Stowarzyszenie Pracownia Łomianki (RS.525.1.2020)
Termin utworzenia wiadomości: 26.05.2020 r.
Termin składania uwag: 03.06.2020 r. do godz. 9:0 

Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:

Termin utworzenia wiadomości: 08.11.2019 r.
Termin składania uwag: 18.11.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 08.11.2019 r.
Termin składania uwag: 18.11.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 06.11.2019 r.
Termin składania uwag: 14.11.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 06.11.2019 r.
Termin składania uwag: 14.11.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 05.11.2019 r.
Termin składania uwag: 13.11.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 05.11.2019 r.
Termin składania uwag: 13.11.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 05.11.2019 r.
Termin składania uwag: 13.11.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 29.10.2019 r.
Termin składania uwag: 6.11.2019 r.  do godz. 9.00
 
Termin utworzenia wiadomości: 29.10.2019 r.
Termin składania uwag: 6.11.2019 r. do godz. 9.00
 
Termin utworzenia wiadomości: 26.09.2019 r.
Termin składania uwag: 04.10.2019 r. do godz. 9:00
 
Termin utworzenia wiadomości: 26.09.2019 r.
Termin składania uwag: 04.10.2019 r. do godz. 9:00
 
Mieszkańcy Łomianek (RS.525.38.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 13.08.2019 r.
Termin składania uwag: 22.08.2019 r. do godz. 9:00
 
Akademia Sportowa Fit Camp (RS.525.36.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.07.2019 r.
Termin składania uwag: 15.07.2019 r. do godz. 9:00 
 
Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach (RS.525.35.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 14.06.2019 r.
Termin składania uwag: 24.06.2019 r. do godz. 9:00 
 
FUNDACJA "KOMITET PIERRE'A DE COUBERTIN W POLSCE" (RS.525.34.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 15.05.2019 r.
Termin składania uwag: 23.05.2019 r. do godz. 9:00
 
Mieszkańcy Łomianek (RS.525.33.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 08.05.2019 r.
Termin składania uwag: 16.05.2019 r. do godz. 9:00
 
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Przyjaciele "Tygryska" (RS.525.32.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 07.05.2019 r.
Termin składania uwag: 15.05.2019 r. do godz. 9:00 
 
ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI (SIOSTRY SALEZJANKI) DOM ZAKONNY (RS.525.29.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 29.04.2019 r.
Termin składania uwag: 07.05.2019 r. do godz. 9:00 
 
Fundacja Moniki Pyrek (RS.525.28.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 16.04.2019 r.
Termin składania uwag: 24.04.2019 r. do godz. 9:00
 
Fundacja TPSW (RS.525.29.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 16.04.2019 r.
Termin składania uwag: 24.04.2019 r. do godz. 9:00
 
Stowarzyszenie Nasze Łomianki (RS.525.26.2019) 
Termin utworzenia wiadomości: 15.04.2019 r.
Termin składania uwag: 23.04.2019 r. do godz. 9:00
 
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (RS.525.23.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 08.04.2019 r.
Termin składania uwag: 16.04.2019 r. do godz. 9:00
 
Stowarzyszenie Nasze Łomianki (PR.525.20.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.
 
Stowarzyszenie Nasze Łomianki (PR.525.19.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.
 
Fundacja Promocji Rekreacji KiM (PR.525.18.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.
 
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (PR.525.14.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.
 
Fundacja BYKA ZA ROGI (PR.525.1.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 11.01.2019 r.
Termin składania uwag: 18.01.2019 r.

Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:

Klub Sportowy Nastula Club (PR.525.1.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 13.02.2018 r.
Termin składania uwag: 20.02.2018 r.

Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego (PR.525.2.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 14.03.2018 r.
Termin składania uwag: 21.03.2018 r.

Klub Sportowy "Szermierz" Łomianki (PR.525.3.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 21.03.2018 r.
Termin składania uwag: 28.03.2018 r.

Fundacja Promocji Rekreacji "KIM" (PR.525.4.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (PR.525.5.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

Mazowieckie Stowarzyszenie Społeczno Sportowe "Sprawni-Razem" (PR.525.6.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

UKS "V" Łomianki (PR.525.7.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 11.05.2018 r.
Termin składania uwag: 18.05.2018 r.

Fundacja Kultury i Edukacji im. J. Zarębskiego (PR.525.8.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 16.05.2018 r.
Termin składania uwag: 23.05.2018 r.

Fundacja Kultury i Edukacji im. J. Zarębskiego (PR.525.9.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 12.06.2018 r.
Termin składania uwag: 19.06.2018 r.
 
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele "Tygryska" (PR.525.10.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 19.06.2018 r.
Termin składania uwag: 26.06.2018 r.
 
Fundacja SELF Active Planet ARO (PR.525.11.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.08.2018 r.
Termin składania uwag: 17.08.2018 r.
 
UKS "Kusy Basket Łomianki" (PR.525.12.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 20.08.2018 r.
Termin składania uwag: 27.08.2018 r.
 
Chorągiew Stołeczna ZHP (PR.525.13.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 26.09.2018 r.
Termin składania uwag: 03.10.2018 r.
 
Chorągiew Stołeczna ZHP (PR.525.14.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 02.10.2018 r.
Termin składania uwag: 09.10.2018 r.
 
KS Łomianki (PR.525.15.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 24.10.2018 r.
Termin składania uwag: 31.10.2018 r.

Opcje strony

do góry