BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

Zadania Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łomiankach. Do zadań tych należy w szczególności:

  1.  Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, celowych, okresowych i innych,
  2. Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym,
  4. Praca socjalna,
  5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
  6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
  7. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach upoważniony jest Kierownik OPS.
Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

Metadane

Data publikacji : 08.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry