BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Ośrodeku Pomocy Społecznej w Łomiankach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Drabarekkancelaria@ops.lomianki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 751-90-57 ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dla użytkowników

 1. Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
 2. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 3. Zgodność ze standardami HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA)
 4. Staramy się, aby zamieszczone informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 5. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie lub w nowym oknie.
 6. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 7. Strona jest responsywna: sposób wyświetlania treści dostosowuje się do urządzeń na których jest przeglądana.
 8. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7,  05-092 Łomianki:

 1. Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i część pomieszczeń (w razie potrzeby pracownik może obsłużyć Klienta w Kancelarii).
 2. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek parterowy
 4. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

do góry