Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Telefon 22 751 90 57

Zasiłek rodzinny

Kryterium dochodowe: 

 • 674 zł netto na osobę w rodzinie
 • 764 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

Komu przysługuje?

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 • do ukończenia 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka
  w kwocie 1000.00 zł jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  w kwocie 400.00 zł miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka
  w kwocie 193.00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386.00 zł na wszystkie dzieci
  w kwocie 273.00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , nie więcej jednak niż 546.00 zł na wszystkie dzieci
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  w kwocie 95.00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  w kwocie 90.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  w kwocie 110.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego
  w kwocie 100.00 zł jednorazowo na dziecko
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  w kwocie 113.00 zł na dziecko w roku szkolnym
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  ( na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 69.00 zł na dziecko w roku szkolnym.

https://www.gov.pl/web/rodzina)

Opcje strony

do góry