Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Liceum i nowa szkoła w Łomiankach?

O przyszłości liceum publicznego w Łomiankach oraz planach budowy szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych rozmawiali z mieszkańcami przedstawiciele Urzędu Miejskiego i powiatu warszawskiego zachodniego

Opisujemy negocjacje między gminą Łomianki a starostwem powiatowym i publikujemy odpowiedzi ekspertów na pytania zadane podczas webinarium 18 lutego br. Zamykając marcowy numer biuletynu, wiemy także, że podczas ostatniej sesji radni zagłosowali za zdjęciem z porządku obrad Rady Miejskiej uchwały dotyczącej przejęcia liceum przez gminę. To stawia pod znakiem zapytania dalsze działanie liceum oraz opóźnia budowę szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych. Na końcu tekstu zamieszczamy komentarz i stanowisko Urzędu Miejskiego na ten temat.

Propozycja powiatu warszawskiego zachodniego

W 1999 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach z deklaracją przejęcia szkoły przez gminę. Do tego jednak nie doszło i placówka nadal prowadzona jest przez powiat warszawski zachodni. Obecnie mieści się w budynku ICDS przy ul. Staszica 2. To jedyne liceum publiczne w Łomiankach. Powiat nie jest jednak zainteresowany prowadzeniem liceum i w ostatnich miesiącach odbyły się rozmowy dotyczące przejęcia placówki przez gminę Łomianki. Początkowo starostwo zaproponowało gminie jedynie przejęcie liceum, a dopiero w kolejnej fazie negocjacji – nieodpłatnie przekazanie terenu w Łomiankach Dolnych (ul. Brzegowa nr ew. 224; niemal 3 ha o wartości prawie 8 mln zł), pod warunkiem jednak przejęcia placówki przez gminę oraz wybudowania przy ul. Brzegowej nowego gmachu liceum.

Stanowisko gminy Łomianki

W Urzędzie Miejskim powstał zespół ds. negocjacji warunków zaproponowanych przez powiat, któremu przewodniczy Witold Gawda, zastępca burmistrz ds. społecznych. Gmina nie zgodziła się na wszystkie postulaty starostwa. Jest zainteresowana prowadzeniem liceum, by zapewnić uczniom z Łomianek dobre warunki nauki i podnieść poziom kształcenia w lokalnej szkole ponadpodstawowej. Urzędowi od początku zależało na budowie przy ul. Brzegowej szkoły podstawowej, której bardzo brakuje w Łomiankach Dolnych. Gmina planuje także pozostawić liceum w dotychczasowej lokalizacji i wykonać nadbudowę ICDS, by unowocześnić i powiększyć metraż dotychczasowego liceum.

AKTUALNA SYTUACJA

Podczas negocjacji porozumienia z powiatem Urząd Miejski w Łomiankach szczegółowo przeanalizował sytuację i potrzeby gminnych placówek oświatowych.

Szkoła podstawowa
W gminie działa obecnie sześć publicznych szkół podstawowych. Na dwie zmiany pracują SP nr 1 w Łomiankach i SP Dziekanów Polski, a wiemy, że problemy będą się pogłębiać, bo obserwujemy systematyczny wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym. Gmina potrzebuje nowej szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych, gdzie w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową przeznaczony jest duży teren. Ze statystyk wynika, że mieszka w tym rejonie coraz więcej sześciolatków (37 w 2016 r., 58 w 2020 r.).

Liceum ogólnokształcące
Podczas ostatniej rekrutacji do liceum przyjęto ok. 50 proc. chętnych, a szkoły podstawowe w Łomiankach w tym roku ukończy 300 uczniów. 70 proc. z nich chce kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym. Urząd wynegocjował z powiatem porozumienie, które opiera się na następujących założeniach:

  • gmina Łomianki w ciągu czterech miesięcy od podpisania porozumienia otrzyma prawo użytkowania działki przy ul. Brzegowej (nr ew. 224);
  • po 10 latach działka przy ul. Brzegowej przejdzie na własność gminy;
  • w ciągu dekady gmina musi wykorzystać działkę na cel edukacyjny;
  • 1 stycznia 2022 r. gmina Łomianki stanie się organem prowadzącym liceum i poprowadzi je przez minimum 20 lat;
  • 1 stycznia 2023 r. gmina przejmie pełne finansowanie liceum.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły uczy się 84 uczniów w czterech oddziałach. W 2020 r. wysokość części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu prowadzenia liceum wynosiła 778 000 zł, a wydatki 1 145 917,76 zł. Różnica między subwencją a wydatkami to 367 917,76 zł (w tym zawierają się koszty najmu powierzchni).

PLANY GMINY

Budowa nowej szkoły i modernizacja liceum możliwe będą po zatwierdzeniu wypracowanego porozumienia przez Radę Miejską w Łomiankach i Radę Powiatu.

Szkoła podstawowa
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą kanalizacji i drogą dojazdową do budynku przy ul. Brzegowej (nr ew. 224) w Łomiankach Dolnych.

Liceum ogólnokształcące
Opracowanie nadbudowy budynku ICDS i koncepcja rozwoju liceum z udziałem mieszkańców i ekspertów, decyzja o ewentualnym utworzeniu zespołu szkół, współpraca z uczelniami, np. Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW. Planowana docelowa liczba oddziałów w liceum – minimum osiem, a liczba uczniów – ok. 200. Powiat warszawski zachodni zatwierdzi, w uzgodnieniu z gminą, szkolny arkusz organizacyjny na rok 2021/22 i przekaże subwencję na 2022 r. w wys. 852 tys. zł i dodatkowo 84 tys. zł w 13 transzach. Burmistrz Łomianek przejmie obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych dotyczących liceum 1 stycznia 2022 r.

PYTANIA Z WEBINARIUM

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego i powiatu warszawskiego zachodniego odpowiadali na pytania mieszkańców podczas spotkania online 18 lutego br. W dyskusji wzięli udział: Witold Gawda, zastępca burmistrz Łomianek ds. społecznych; Paweł Bohdziewicz, zastępca burmistrz Łomianek ds. technicznych; Jadwiga Idziaszek, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Łomiankach, oraz reprezentujący powiat warszawski zachodni: Romuald Reszka, członek zarządu, i Anna Pakoca, naczelnik Wydziału Oświaty.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Ile będzie kosztowała budowa szkoły?

Paweł Bohdziewicz: Koszt budowy szkoły powinien zawierać się w przedziale 18–20 mln zł (realizacja budynku), natomiast koszt zagospodarowania całego terenu wraz z wykonaniem zewnętrznej infrastruktury sportowej może być określony dopiero po opracowaniu studium wykonalności (analiz przedprojektowych, programu funkcjonalno-użytkowego).

Jak duże to będą inwestycje?
Paweł Bohdziewicz: Inwestycje towarzyszące ewentualnej budowie szkoły podstawowej, tj. sieć kanalizacyjna, realizacja ul. Brzegowej (budowa drogi), są i będą konieczne ze względu na przeznaczenie terenów przyległych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkalną oraz dla zabudowy już istniejącej. Nie można jednak robót towarzyszących łączyć z kosztami budowy szkoły.

Czy w związku z budową szkoły – rozumiem, że zespołu (szkoła podstawowa i liceum) – zaplanowana jest rozbudowa siatki komunikacji miejskiej?
Witold Gawda:
Przy ul. Brzegowej nie planujemy lokalizacji liceum. Pozostanie ono przy ul. Staszica. Do szkoły podstawowej natomiast będzie musiał dojeżdżać autobus.

Co powiat planuje postawić na rzeczonej działce [ul. Brzegowa – red.], jeśli Łomianki wybiorą inną opcję i będą chciały postawić szkołę na działce kupionej na wolnym rynku?
Anna Pakoca:
Działka zostanie przeznaczona i wykorzystana na realizację inwestycji celu publicznego […]. Ostateczne decyzje co do zabudowy działki jeszcze nie zapadły

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dlaczego powiat nie chce finansować liceum, skoro jest to jego ustawowy obowiązek?
Romuald Reszka:
Nie mogę stwierdzić, że powiat nie chce finansować liceum. Powiat cały czas finansuje liceum, ale teraz większe możliwości w tej kwestii, w budowie dobrego liceum na miarę XXI w., z odpowiednią bazą i zapleczem dydaktycznym, ma gmina Łomianki. Lepiej sobie z tym poradzi. Witold Gawda: Powiat powołuje się na ustalenia z gminą [z 1999 r. – red.]. Twierdzi, że bez deklaracji przejęcia przez gminę nie utworzyłby wówczas takiej placówki. W ostatnich latach luka między subwencją a kosztami zwiększyła się i powiat chce te zobowiązania gminy wyegzekwować lub zmierzać do wygaszenia liceum.

Czy istnieją dokumenty porozumienia z 1999 roku?
Witold Gawda:
Nie odnaleźliśmy ich, natomiast przeprowadzone zostały rozmowy z osobami, które wówczas reprezentowały gminę, i zobowiązanie przejęcia liceum potwierdzono.

Czy są jakieś dokumenty potwierdzające umowę, że gmina ma przejąć liceum? […] Naturalnym organem prowadzącym dla liceów jest powiat, a gmina może prowadzić taką szkołę tylko za zgodą powiatu.

Romuald Reszka: Obecnie nie mam takich dokumentów. Tak jak wspomniał burmistrz Gawda, opieramy się na przekazach słownych. Z jednej i z drugiej strony były prowadzone rozmowy o utworzeniu liceum. Istnieje coś takiego jak ciągłość władzy. Postaramy się odnaleźć w naszym archiwum dokumenty potwierdzające prośby o stworzenie liceum w Łomiankach. Jakie warianty odrzucono w negocjacjach [między gminą i powiatem – red.]?

Witold Gawda: Ważnym kontekstem toczonych przez ostatnie miesiące negocjacji były rozmowy z 2019 r., które zakończyły się trwającym ponad rok impasem. Po stronie powiatu nie było wówczas mowy o przekazaniu działki, my natomiast obstawaliśmy przy bezterminowym podziale kosztów prowadzenia liceum w proporcji 50:50. Celem ostatnich negocjacji było wyjście z tej patowej sytuacji. Początkowo powiat oczekiwał, że gmina obowiązkowo wybuduje przy ul. Brzegowej liceum lub zespół szkół z liceum. Dla nas było to niekorzystne rozwiązanie, ponieważ w Łomiankach Dolnych potrzebujemy szkoły podstawowej. Uważamy także, że dla liceum lepszą lokalizacją jest centrum miasta. Nasze argumenty zostały zaakceptowane przez powiat. Podczas negocjacji pojawił się także warunek pełnego finansowania liceum przez gminę od momentu przejęcia, które miało nastąpić 1 września 2021 r. Warto wspomnieć, że początkowo deklaracja przekazania terenu nie była poparta zabezpieczeniem w księdze wieczystej. Rozmowy trwały długo i pojawiały się różne warianty porozumienia. Uważam, że finalnie udało się wynegocjować korzystne dla gminy warunki.

Z czego wynika kwota 84 tys. zł zawarta w porozumieniu?
Witold Gawda:
Została ustalona w wyniku negocjacji, jako kompromis między naszym oczekiwaniem finansowania połowy nadwyżki nad subwencją pomniejszonej o czynsz (125 tys. zł) a propozycją drugiej strony, by nie partycypować w kosztach.
Romuald Reszka: Kwota została wypracowana wspólnie, to nie była inicjatywa PWZ. Powiat uznał, że przekazanie działki o tej wielkości i o tej wartości jest ofertą niezwykle atrakcyjną i wystarczającą dla gminy Łomianki.

Dlaczego gmina sama nie pozyskała tej działki [przy ul. Brzegowej – red.]?
Witold Gawda:
W 2016 r. gmina wystąpiła o działkę do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) reprezentującego Skarb Państwa. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, bo zabrakło regulacji określających jej przeznaczenie (plan miejscowy). W październiku 2017 r. uchwalono plan miejscowy, jednak wniosku nie uzupełniono. W 2019 r., kiedy nowe władze Łomianek przejmowały gminę, starostwo wystąpiło o działkę i rozpoczęło postępowanie, które zakończyło się w maju 2020 r.

Od czego zależy nadwyżka nad subwencją, czy jest szansa na jej obniżenie?
Anna Pakoca:
Subwencja, jaką otrzymują jednostki samorządu terytorialnego, nie wystarcza na utrzymanie szkół. Każda jednostka dokłada do oświaty. Istnieją drobne mechanizmy, w które można ingerować i co nieco zmniejszyć kwotę dokładania ponad subwencję. Jednak chciałabym podkreślić, że w 2020 r. na same wynagrodzenia nauczycieli, którzy uczą w liceum, powiat wypłacił kwotę prawie 870 tys. zł. A więc już ta kwota przewyższa subwencję, jaką otrzymał powiat, bo ona ukształtowała się na poziomie 778 tys. zł. Nie jesteśmy więc w stanie wpłynąć na wysokość wynagrodzeń. […] Dodatkowo jest to uzależnione od oferty edukacyjnej, jaką przedstawia liceum. Jako gmina będziecie mieć na to wpływ. To zależy też od liczby orzeczeń w przypadku osób z różnego rodzaju upośledzeniami i tutaj są stałe mechanizmy, na które nie mamy wpływu […].

Czy zwiększając liczbę uczących się, zwiększy się subwencję?
Anna Pakoca:
Tak. Proporcjonalnie na każdego ucznia naliczana jest subwencja i w związku z tym, że wzrasta liczba uczniów, rośnie także kwota subwencji.
Witold Gawda: Widzimy możliwości optymalizacji kosztów utrzymania liceum, choćby przez powołanie zespołu szkół (to opcja, którą rozważamy) i ograniczenie kosztów administracyjnych. Także zwiększenie liczby uczniów powoduje, że optymalnie wykorzystuje się wynagrodzenia nauczycieli. To wszystko bierzemy pod uwagę, żeby zmniejszyć koszty, jednak rozważymy także zwiększenie kosztów, ale tylko w tym przypadku, gdy dodatkowy nakład będzie gwarantował dodatkową jakość, podniesienie poziomu nauczania w tej placówce […].

Dlaczego powiat nie przekazuje w całości dopłaty własnej powiatu do subwencji gminie – niejako chce zyskać na tym oszczędności.
Anna Pakoca:
Powiat w 2020 r. w całości przekaże gminie Łomianki kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przypadającą z tytułu prowadzenia liceum, dodatkowo powiększoną o 84 tys. zł stanowiące środki własne powiatu. Powiat nie doszukuje się oszczędności. Pierwotnym zamierzeniem było to, aby przekazać gminie Łomianki prowadzenie liceum na podstawie porozumienia, zgodnie z deklaracjami władz gminy. Bez angażowania środków własnych.

Czy powiat warszawski zachodni prowadzi inne licea lub szkoły średnie na terenie powiatu? A jeśli tak, to dlaczego nie chce prowadzić lub dofinansowywać liceum w Łomiankach?
Anna Pakoca:
Powiat jest organem prowadzącym Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu (liceum ogólnokształcące oraz technikum) oraz Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (technikum). Liceum w Łomiankach cały czas jest prowadzone i finansowane przez powiat. W sytuacji przekazania nieodpłatnie gminie nieruchomości o wartości blisko 8 mln zł zasadnym jest utworzenie zespołu szkół, w którym będzie funkcjonować szkoła podstawowa i liceum prowadzone przez jeden organ.

W tym samym 1999 r. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostało organem prowadzącym Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie (w tym liceum ogólnokształcącego, handlowego i technikum). Czy PWZ ma zamiar przekazać prowadzenie tego zespołu szkół miastu Ożarów, a jeśli nie, to dlaczego plany wobec liceum w Łomiankach były i są inne? Ile wynosi dopłata PWZ do zespołu szkół w Ożarowie ponad subwencję oświatową?
Anna Pakoca:
Powiat nie ma planów przekazywania Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. ZespółSzkół w Ożarowie Mazowieckim funkcjonuje w budynku stanowiącym własność powiatu o wystarczającym zapleczu i wystarczającej powierzchni. Wysokość dopłaty ponad subwencję z tytułu prowadzenia Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie nie ma wpływu na przekazanie prowadzenia gminie Łomianki Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły

Dlaczego powiat do tej pory słabo przykładał się do promocji liceum?
Anna Pakoca
: Obecnie, w związku z problemami lokalowymi, w liceum mogą funkcjonować tylko cztery oddziały. W takiej sytuacji lokalowej, pomimo większej liczby chętnych, nie ma możliwości utworzenia większej liczby oddziałów. Podczas rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 liczba uczniów chętnych do podjęcia nauki w liceum była dwukrotnie wyższa.

Dlaczego powiat nie ma możliwości zwiększenia zasobów lokalowych?
Witold Gawda:
W aktualnej lokalizacji nie ma na razie takich możliwości. Natomiast powiat nie szuka innej, bo nie jest zainteresowany prowadzeniem liceum.
Anna Pakoca: W budynku ICDS gmina Łomianki prowadzi Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego, w związku z tym nie ma możliwości udostępnienia większej liczby pomieszczeń na rzecz liceum.

Jakie plany ma urząd względem lokalizacji liceum? Czy będzie to budynek ICDS? Witold Gawda: Tak, natomiast planowana jest nadbudowa jednej kondygnacji nad częścią szkolną w celu uzyskania większej powierzchni.

Skąd informacja, że młodzież łomiankowska jest zainteresowana nauką w tym liceum? Czy są jakieś badania na ten temat?
Witold Gawda:
Rekrutacja pokazuje zainteresowanie tym liceum. Nawet przy obecnym jego stanie nie wszyscy chętni zostali przyjęci. Natomiast planujemy podniesienie jego atrakcyjności. Bez badań można być pewnym, że część z 210 absolwentów łomiankowskich szkół podstawowych, którzy co roku decydują się na naukę w liceach, nie zechce marnować czasu na dojazd do szkoły poza granicami gminy, skoro na miejscu będzie liceum na przyzwoitym poziomie.

W jaki konkretnie sposób gmina zamierza poprawić jakość edukacji w liceum? Nie jest tajemnicą, że liceum ma opinię „słabej szkoły”. Ile pieniędzy chce na to przeznaczyć? Jakie działania zostaną wdrożone? Witold Gawda: To wszystko dopiero przed nami. Teraz podejmujemy decyzję, czy mamy się tym zająć, czy też pozostanie to zadaniem kogoś innego. Po pozytywnej decyzji [zatwierdzenie przez Radę Miejską i Radę Powiatu – red.] rozpoczniemy tworzenie programu zmian oraz określimy towarzyszące temu decyzje finansowe.

Czy będą klasy profilowane?
Witold Gawda:
Pytanie jest przedwczesne. Najpierw musimy wiedzieć, czy będziemy mieli coś do powiedzenia w sprawie liceum.

Czy nasze liceum mogłoby się wyróżniać wśród innych tym, że lepiej rozwija umiejętności społeczne, a mniejszy nacisk kładzie na wyścig szczurów?
Jadwiga Idziaszek:
Jesteśmy za innowacyjnymi rozwiązaniami, które będą atrakcyjne dla młodzieży. Koncepcja nowej jakości liceum będzie przedmiotem prac, do których zaprosimy mieszkańców i ich przedstawicieli. Ciekawym pomysłem jest budowanie tej jakości przez kształtowanie umiejętności społecznych, które pozwolą na budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, umożliwią uczenie się pracy w zespołach. Takie liceum mogłoby być alternatywą dla tradycyjnej szkoły, w której kładzie się nacisk na indywidualną pracę ucznia

Jakie korzyści z liceum będzie miała społeczność łomiankowska?
Jadwiga Idziaszek
: Liceum w Łomiankach powoduje, że młodzież może kontynuować edukację na wyższym poziomie w dotychczasowym środowisku, daje możliwość wyboru miejsca edukacji, eliminuje czas dojazdu do szkoły, sprzyja budowaniu więzi lokalnych. Brak liceum oznacza brak alternatywy edukacyjnej dla części młodzieży i ich rodziców, brak budowania środowiskowych więzi lokalnych i pozbywanie się części młodzieży na rzecz Warszawy.

Jakie będą konsekwencje ewentualnego odrzucenia uchwały [dotyczącej przejęcia prowadzenia liceum przez gminę – red.] przez radnych?
Witold Gawda:
Liceum będzie wegetować, a powiat będzie czynił starania, by je wygasić. Gmina będzie musiała kupić działkę w Łomiankach Dolnych za kilka milionów złotych.

(Odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się TUTAJ)

GŁOSOWANIE RADNYCH

Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej 25 lutego br. radni zdjęli z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przejęcia od powiatu warszawskiego zachodniego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach oraz nieodpłatnego przejęcia terenu przy ul. Brzegowej (nr ew. 224) w Łomiankach Dolnych, na którym miała powstać szkoła podstawowa. O szczegółach głosowania czytaj na s. 10.
Komentarz Witolda Gawdy, zastępcy burmistrz Łomianek ds. społecznych, który kierował zespołem negocjacyjnym w rozmowach z PWZ: Nad żadnym projektem nie przeprowadziliśmy tylu dyskusji, co nad tym. Odpowiadaliśmy na wszystkie pytania. Odbyły się cztery spotkania. Byliśmy gotowi na sesji odpowiedzieć na wszystkie dodatkowe. Dzisiejsza sesja [25 lutego br. – red.] nie zamyka sprawy. W mojej ocenie dyskusje już nic nowego nie wniosą. Przedłożymy radnym projekt jeszcze raz i liczę, że zyska akceptację. Jeśli nie, liceum będzie prowadzone tak, by je wygasić, a my przesuniemy 5 mln zł z innych inwestycji, by kupić działkę pod budowę szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych.

mn,mb
02.03.2021
Źródło: BIUM 3/2021

Opcje strony

do góry