Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Ruszają kontrole nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych!

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Burmistrz Łomianek informuje,że Urząd Miejski w Łomiankach przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

 

Kontrolami objętymi będą nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. biura, sklepy , budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne, obiekty produkcyjne itp.

 

Przedmiotowe kontrole dotyczyć będą wyłącznie właścicieli lub użytkowników nieruchomości, których nie obejmuje gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrole prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego
w Łomiankach, zarówno w terenie, jak i korespondencyjnie.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele lub użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą) zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Łomianek (rejestr dostępny na stronie BIP Łomianki bip.lomianki.pl/bip/urzad-miejski/rejestry-i-ewidencje) oraz przechowywania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W sytuacji, gdy nieruchomość wykorzystywana jest zarówno na cele mieszkaniowe jak i na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z działalności gospodarczej, jak również złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część mieszkalną.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
• uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
• indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje najemcę chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej;

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami powstającymi  na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli dotychczas właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie zawarł umowy
na odbiór odpadów komunalnych, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania tego obowiązku.
 Przedmiotowa umowa musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Jednocześnie informujemy, że za brak ww. umowy na odbiór odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w  celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego przez Przedsiębiorcę zgłoszenia do gminnej ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  niezamieszkałych.

W związku z powyższym właściciele lub użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (ul. Warszawska 71,  
ul. Warszawska 115, ul. Parkowa 2 oraz ul. Staszica 2) oraz na stronie www.lomianki.pl

Wypełnione formularze prosimy składać:

- w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – ul. Warszawska 71, ul. Warszawska 115;

- pocztą elektroniczną umowy_odpady@poczta.lomianki.pl - z zastrzeżeniem że wypełniony formularz winien być podpisany certyfikowanym podpisem elektronicznym;

- przez e-PUAP - z zastrzeżeniem że wypełniony formularz winien być podpisany certyfikowanym podpisem elektronicznym.

ks
08.02.2024 r.
 

Opcje strony

do góry