Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Wybory Do Izb Rolniczych -3 kwietnia 2011 roku

Urząd Miejski w Łomiankach informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na 3 kwietnia 2011 roku (niedziela).

Zasady wyborów:
1.Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2.W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3.W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 71 pokój nr 6, a także w Oddziale Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej ul. Żółkiewskiego 17; 05-075 Wesoła lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13. 03. 2011 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w dniu 14.03.2011 r., do godz. 1500 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

5.Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.Opcje strony

do góry