Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Będzie kontrola podatkowa

W najbliższych miesiącach gmina Łomianki planuje przeprowadzić kontrole deklaracji podatkowych osób i firm użytkujących nieruchomości pod działalność gospodarczą.

W najbliższych miesiącach gmina Łomianki planuje przeprowadzić kontrole deklaracji podatkowych osób i firm użytkujących nieruchomości pod działalność gospodarczą. Celem jest zwiększenie przychodów do budżetu gminy z tytułu podatków lokalnych.
Wszyscy wiemy, jak potrzebne są środki finansowe na realizację bieżących zadań gminy, a także tych, związanych z inwestycjami. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców, by do 15 maja złożyli w Urzędzie Miejskim ewentualne korekty w swoich deklaracjach podatkowych. W sprawach tych można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami referatu podatków i opłat lokalnych w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115. – pok. 10 i 11.
Przypominamy, że osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są zobowiązane do sporządzenia do dnia 15 stycznia każdego roku deklaracji podatkowej, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Zobowiązane są też do skorygowania deklaracji podatkowej w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Niedopełnienie obowiązków związanych ze złożeniem informacji, jak również ich aktualizacji przez podatników stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.). Stosownie do art. 54 § 1 k. k. s., podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania lub nie składa deklaracji (informacji), przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karom przewidzianym w tym przepisie.
Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, a został wezwany do wypełnienia tego obowiązku, może być, stosownie do art. 262 § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ukarany karą porządkową. Organ podatkowy ma prawo nałożenia kary porządkowej w wysokości do 2.600 zł za uchylanie się od wykonywania obowiązków w postępowaniu podatkowym.

Opcje strony

do góry