Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych

Od 25 maja br. w szkołach podstawowych będą mogły być realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Również od tego dnia będzie możliwe prowadzenie konsultacji dla ósmoklasistów. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne, według których powinny odbywać się te zajęcia.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III

Dyrektorzy szkół określą szczegółowe sposoby sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni nauczyciele – wskazani przez dyrektora szkoły. Dyrektor zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia. 

Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Ponadto dyrektor z nauczycielami ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. 

Organizacja konsultacji z uczniami

Uczniowie klas VIII będą mieli możliwość uczestniczenia na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły i możliwości szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do uczniów, którzy będą przystępować do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W pierwszej kolejności umożliwione będą konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną na terenie gminy oraz możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne 

W przedszkolach, szkołach i placówkach możliwe będzie organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty oraz dyrektorem. Udział w tych zajęciach będzie dobrowolny i będzie zależał od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji tych zajęć będą uwzględniane możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji (możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej).

Więcej informacji, a zwłaszcza szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie:   https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Szanowni Państwo rodzice/opiekunowie prawni 

przypominamy, że placówki będą pracować w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii COVID-19. Warunkiem do ewentualnego przyjęcia Państwa dziecka, jest niezbędne zapoznanie się z ww. Procedurami (dostępne w każdej szkole/przedszkolu) i bezwzględne ich przestrzeganie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej liczby chętnych niż możliwości danej szkoły/przedszkola nie wszystkie dzieci zostaną przyjęte. Musimy brać pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dot. liczby dzieci w grupach, powierzchni sal oraz możliwości kadrowych placówek.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach szkół i przedszkoli. 

Jadwiga Idziaszek
Wydział Edukacji

foto: cava

21.05.2020
 

Opcje strony

do góry