Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Kilkumiesięczna przerwa w pracy Rady Miejskiej sparaliżowała inwestycje w Łomiankach. Decyzje radnych, podjęte podczas sesji 30 czerwca br., dotyczące emisji obligacji oraz zmian w uchwale budżetowej pozwalają w końcu na kontynuację projektów ważnych dla mieszkańców gminy Łomianki.

Urząd Wojewódzki 24 czerwca br. potwierdził informację, na którą czekaliśmy od dawna. Wojewoda Mazowiecki jako organ nadzorczy nie uchylił uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Miejskiej zwołanej przez ówczesną wiceprzewodniczącą Marię Pszczółkowską. Tym samym radny Adam Salwowski oficjalnie przestał pełnić funkcję przewodniczącego. Jednocześnie toczy się przeciwko niemu postępowanie prokuratorskie. Po decyzji wojewody Rada Miejska mogła wznowić pracę w normalnym trybie.

NOWA PRZEWODNICZĄCA

Nadzwyczajna XXV sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 czerwca br. Tym razem wzięli w niej udział wszyscy radni. Sesję przygotowano zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W trakcie obrad radni zdecydowali o wyborze nowego przewodniczącego. W tajnym głosowaniu wybierali między radną Marią Pszczółkowską a radnym Michałem Naftyńskim. Bezwzględną większością głosów (12 do 8) wygrała radna Maria Pszczółkowska, która od początku tej kadencji pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Na następnej sesji radni prawdopodobnie wybiorą wiceprzewodniczącego rady. Podczas sesji ślubowanie złożył również nowy radny – Maciej Wroniewski, który zajął miejsce zmarłego w kwietniu br. radnego Andrzeja Grafa. Maciej Wroniewski pełnił już funkcję radnego w poprzedniej kadencji. W ostatnich wyborach ubiegał się o mandat radnego i kandydował z Komitetu Wyborczego Tomasza Dąbrowskiego.

WAŻNE DECYZJE

Obrady XXV sesji Rady Miejskiej zakończyły się przed północą. Radni dyskutowali nad uchwałami, które pozwolą po wielomiesięcznej przerwie rozpocząć zaplanowane inwestycje i rozstrzygnąć przetargi w kluczowych sprawach (np. odbiór odpadów komunalnych). Dlatego najważniejszymi tematami podczas sesji były zmiany w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej (WPF) gminy na lata 2020–2030, a także decyzja w sprawie emisji obligacji.

EMISJA OBLIGACJI

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą emisji obligacji. Gmina wyemituje obligacje, z których pokryje zaplanowany w budżecie deficyt (wyjaśnienie poniżej), w związku z realizacją wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych. Spłaci również zaciągnięte przez poprzedników zobowiązania i wykupi wypuszczone w 2016 r. obligacje. Z końcem kadencji poprzedniego burmistrza (na koniec 2018 r.) zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji wynosiły niemal 19 milionów zł (dokładnie 18 765 023,17 zł). W tegorocznym budżecie gminy Łomianki znalazło się wiele strategicznych i od lat oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. 14 stycznia 2020 r. radni przyjęli uchwałę budżetową na 2020 r. Już wtedy zdecydowali, że zaplanowany deficyt w budżecie w kwocie 19 093 990,76 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. Radni uchwalili także, że zobowiązania przypadające do spłaty w 2020 r. w kwocie 2 906 009,24 zł zostaną spłacone z emisji obligacji. Kolejnym krokiem miała być sesja, na której miejscy radni głosowaliby samą uchwałę o emisji obligacji. Uchwałę ze względu na wielomiesięczną przerwę w pracy rady poddano pod głosowanie dopiero 30 czerwca 2020 r. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2025–2030. Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla gminy Łomianki korzystne z uwagi na uproszczoną procedurę i możliwość elastycznego negocjowania warunków i indywidualnego oprocentowania. Polska znajduje się dziś w fazie kryzysu gospodarczego i kredyty są oprocentowane najniżej od lat. I dlatego warto, a nawet trzeba z tego skorzystać.

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy. Długa przerwa w pracy Rady Miejskiej i brak możliwości uchwalenia koniecznych zmian w budżecie czy emisji planowanych obligacji spowodowały zastój w gminnych inwestycjach. Straciliśmy cztery miesiące. Do końca roku zostało sześć miesięcy, a realizację każdej inwestycji poprzedzają procedury i przetargi. Urząd Miejski przez cały czas przygotowywał dokumentację, aby po przestoju ogłosić wszystkie postępowania. Straconego czasu jednak nie nadrobimy. Konieczne były więc ponowna analiza przyjętego budżetu i naniesienie zmian w uchwale budżetowej. Wydział Inwestycji i Remontów dokonał weryfikacji każdego z zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości jego realizacji i rozliczenia do końca 2020 r. Część zadań, ze względu na pandemię wywołaną COVID-19 i brak możliwości uzyskania uzgodnień w instytucjach zewnętrznych (Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), zrealizujemy w następnych latach. Dziś pracujemy nad inwestycjami, które można zrealizować jeszcze w tym roku.

GMINNE INWESTYCJE I REMONTY

Niektóre inwestycje, zaplanowane jeszcze w latach 2014–2016, wciąż nie mogą być realizowane ze względu na brak kompleksowych rozwiązań projektowych dotyczących np.: ścieżek rowerowych, wiat autobusowych, właściwego odwodnienia ulic, podziałów geodezyjnych zgodnych z MPZP. Niektóre prace zostały wstrzymane ze względu na brak uzgodnionej dokumentacji projektowej oraz brak zgody mieszkańców na znaczące wywłaszczenie terenu nieruchomości, niezbędnej do realizacji inwestycji, np. kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej. W tym przypadku postanowiliśmy wykonać to, co możemy, tzn. nakładkę asfaltową wraz z podbudową oraz odwodnienie i montaż progów zwalniających. Jesteśmy również w trakcie realizacji parkingu przy szkole podstawowej, który od wielu lat był po prostu kawałkiem drogi gruntowej. Ten projekt w kształcie zaprezentowanym w 2015 r. przestał mieć sens i wymaga zmian. Zostawienie tych projektów do realizacji w obecnym kształcie jest bezcelowe i niemożliwe do wykonania. Nie oznacza to jednak, że takie inwestycje znikają i nie będą realizowane w przyszłości. Urzędnicy wciąż nad nimi pracują i wkrótce przekażą Radzie Miejskiej wykaz projektów możliwych do realizacji w najbliższej przyszłości. Wtedy radni zdecydują, kiedy i które inwestycje zostaną wykonane.

Inwestycje w trakcie realizacji

Zmiany w uchwale budżetowej pozwalają na:
– wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Fabrycznej (budowa głównego kanału odbioru wód deszczowych m.in. ze zlewni ul. Warszawskiej),
– prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego dotyczącego:

• przebudowy i modernizacji placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej,
• przebudowy ul. Ogrodowej (odcinek ul. Warszawska – ul. Rolnicza),
• przebudowy ul. Parkowej (odcinek ul. Przyłuskiego – ul. 11 Listopada, • projektu przy ul. Przy Jeziorze i ul. Błotnej,
• termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
• budowy hali pneumatycznej na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego

Inwestycje planowane

Urząd Miejski planuje, dzięki emisji obligacji w 2020 r., zrealizować bądź współfinansować: 

  • przebudowę ul. Fabrycznej,
  • budowę obiektu sportowego do gry w piłkę nożną, w tym zaplecza sanitarnego oraz trybun (kolejny etap inwestycji przy ul. Wiślanej),
  • pozyskanie gruntu pod budowę szkoły w Sadowej,
  • przebudowę ul. Długiej,
  • budowę szkoły podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej.

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa to strategiczny dokument dla każdej gminy. Po wnikliwej analizie określa się w nim dochody, wydatki, budżet, relacje zrównoważenia wydatków bieżących, wskaźniki spłaty zobowiązań, oblicza finansowanie programów i projektów. Coroczny budżet musi być spójny z prognozą. Dokument trzeba zaktualizować za każdym razem, gdy dokonuje się zmian w budżecie czy uchwale budżetowej. Tak było w przypadku tej uchwały. Radni zdecydowali o koniecznych zmianach w budżecie, co wymusiło zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2020–2030.

DOBRA STRATEGIA

Pandemia koronawirusa i kilkumiesięczna przerwa w pracy Rady Miejskiej spowodowały wiele problemów dla mieszkańców gminy, a Urzędowi Miejskiemu w Łomiankach wstrzymały możliwość rozpoczęcia realizacji ważnych inwestycji i rozstrzygnięć przetargów. Podczas sesji 30 czerwca br. radni podjęli kluczowe dla gminy decyzje i dzięki temu praca zarówno radnych, jak i urzędników powoli wraca do dawnego rytmu. Po zakończeniu XXV sesji Rady Miejskiej burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak powiedziała: „Za nami trudny czas. Cieszę się z decyzji, które podjęła Rada Miejska podczas ostatniej sesji, bo to pozwala nam realizować plany i z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach potwierdzeniem dobrej strategii działania jest wyróżnienie naszej gminy w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. W 2020 r. oceniono nas jako jedną z najbardziej gospodarnych gmin w Polsce. To daje siłę w trudnych chwilach i pomaga pracować z dodatkową energią”.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 14 lipca br. W porządku obrad znajdą się projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Łomianki za 2019 r., debata nad raportem o stanie gminy oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

mjr
fot: UM

06.07.2020

Opcje strony

do góry