Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki – konsultacje społeczne

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki.

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie Państwa uwag, wniosków i opinii. Dokument ten jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Konsultacje społeczne, które będą trwały od 17 lipca do 14 sierpnia 2020 r., posiadają zasięg ogólnogminny i skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Łomianki. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej. Zostanie również zorganizowane jedno studyjne spotkanie z Państwem. Termin i miejsce tego spotkania zostaną podane Państwu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Projekt Strategii jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115 oraz Referacie Funduszy Zewnętrznych, ul. Warszawska 71, pokój 10. Wersja elektroniczna – tutaj.

Wszelkie uwagi można składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 115 w Łomiankach, pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres umig@lomianki.pl, w temacie wiadomości wpisując „Konsultacje Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”.

Szczegółowych informacji udziela Referat Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 71, pok. 10, tel. 22 7686216, marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl, aleksandra.jankowska@lomianki.pl

Aleksandra Jankowska, Referat Funduszy Zewnętrznych 
grafika: mk

03.07.2020

Opcje strony

do góry