Oficjalny Serwis Informacyjny

Sprawy urzędowe (specustawa) - krok po kroku

1. Legalizacja pobytu

 • Zgodnie ze specustawą pobyt każdego uchodźcy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, jest legalny przez 18 miesięcy, czyli do 31 sierpnia 2023r.
 • Nie dotyczy to Ukraińców, którzy:
 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały, czasowy, tolerowany lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 2. posiadają status uchodźcy
 3. posiadają ochronę uzupełniającą
 4. złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali taki zamiar
 • Jeśli wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, wówczas może to nastąpić na jego wniosek w okresie 60 dni od dnia przyjazdu do Polski w najbliższym urzędzie gminy. Wniosek taki składa się osobiście w formie papierowej w własnoręcznym czytelnym podpisem. W imieniu dziecka może to zrobić rodzic lub osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę. Nie jest do tego potrzebny paszport.
 • Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu.
   

2. Nadanie biometrycznego numeru PESEL i Profilu Zaufanego

 • Każdy obywatel Ukrainy, objęty specustawą, powinien zacząć swoje pierwsze urzędowe sprawy, od nadania numeru PESEL. 
 • Ważne! Wniosek o numer pesel można składać w każdym urzędzie gminy, na terenie całego kraju. Nie obowiązuje rejonizacja.
 • Ważne! Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy również muszą złożyć ponownie wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy.  Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu będzie taka osoba brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń.
 • Najlepiej razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych w przyszłości.
 • Dzieci do 12 roku życia nie muszą być przy wyrabianiu numeru PESEL.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnić wniosek o nadanie nr PESEL:
  1. w języku polsko-ukraińskim lub
  2. w języku polsko-rosyjskim.
 2. Do wniosku dołączyć aktualną fotografię (kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii).
 3. Udać się do dowolnego urzędu, na terenie całego kraju.
 4. Podczas składania wniosku trzeba okazać dokument stwierdzający tożsamość.
  Tożsamość wnioskującego będzie potwierdzana na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego) lub w przypadku braku na podstawie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. 
 5. Pobrane będą również odciski palców. 

 wniosek o wydanie nr PESEL _ua
 wniosek o wydanie nr PESEL _rus
 przykład wypełnionego wniosku dla osoby dorosłej
 przykład wypełnionego wniosku dla dziecka, którego opiekunem jest rodzic
 przykład wypełnionego wniosku dla dziecka i opiekuna faktycznego

 

3. 300 zł na najpotrzebniejsze wydatki

 • Jak już jest wyrobiony biometryczny numer PESEL można złożyć wniosek o wypłatę tego świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej we Łomiankach, w godzinach od 8.00 do 16.00, tel: 22 751 90 57.
 • Można przyjść z wypełnionym już wnioskiem lub pobrać i wypełnić na miejscu (w  alfabecie łacińskim). We wniosku trzeba wpisać dane (swoje i małoletnich dzieci): imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć oraz aktualny adres pobytu w Łomiankach. 
 • Należy także mieć ze sobą następujące dokumenty (swoje i dzieci):
 1. numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)
 2. dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (jeśli taki istnieje) - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport), 
 3. informację o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • Dodatkowo osoba składająca wniosek powinna podać następujące dane, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):
 1. numer telefonu polskiego operatora
 2. adres poczty elektronicznej
 3. numer polskiego konta bankowego

 

 wniosek o świadczenie jednorazowe_UA
 wniosek o świadczenie jednorazowe_PL
 

4. Legalna praca dla Ukraińców w Polsce

 • Dzięki specustawie od 16 marca br. pracodawcy mogą zatrudniać Ukraińców już bez zbędnych formalności. Na legalną pracę w Polsce mogą liczyć wszystkie osoby, które wjechały do Polski od dnia 24 lutego 2022 i dzięki temu ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy.
 • Do zatrudnienia Ukraińca konieczne jest:
 1. zawarcie umowy - o pracę, zlecenia lub o dzieło
 2. powiadomienie powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez tę osobę. Można tego dokonać za pośrednictwem formularza w systemie teleinformatycznym: praca.gov.pl.
 • Do zawarcia takiej umowy obywatel Ukrainy potrzebuje:
 1. dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – dowodu osobistego lub paszportu
 2. numeru konta bankowego, na które będzie przelewane wynagrodzenie
 3. nie jest potrzebny PESEL
 • Przepisy te dotyczą wyłącznie osób, które posiadają ukraińskie obywatelstwo. Pozostali cudzoziemcy uciekający z Ukrainy nie mogą korzystać z podobnych praw. Ich zatrudnienie nadal będzie się odbywać na podstawie dotychczasowych przepisów.
 • Obywatel Ukrainy przebywający legalnie w Polsce może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.
 • Ukraińcy mogą również podejmować działalność gospodarczą. Warunkiem jest tu posiadanie numeru PESEL.

 

4. Prawo do świadczeń socjalnych

 • Prawo do świadczeń przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, jednak nie wcześniej niż uchodźca ten został wpisany do rejestru obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną w ich kraju. To samo dotyczy dzieci.
 • Obywatelowi Ukrainy legalnie przebywającemu na terytorium Polski, przysługuje prawo do:
 1. świadczeń rodzinnych
 2. świadczenia wychowawczego 500+, jeżeli zamieszkuje z dziećmi
 3. świadczenia dobry start
 4. rodzinnego kapitału opiekuńczego
 5. dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
 • Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

 

5. Wsparcie dla Polaków, którzy udzielili schronienia uchodźcom

Kto otrzyma:

 • Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane przez 60 dni. 
 • Szczegóły określa Rozporządzenie dot. świadczenia.
 1. Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 
 2. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku (zawiera dane osób przyjętych w domu, oświadczenia o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia). 
 3. Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu - pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców.  
 4. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. 
 5. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. 

wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi  prowadzonymi na terytorium Ukrainy 
karta osoby przyjętej do zakwaterowania - do pobrania w załączeniu

Gdzie trzeba złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w Łomiankach?

 • Ośrodku Pomocy Społecznej we Łomiankach, w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • Można przyjść z wypełnionym już wnioskiem lub pobrać i wypełnić na miejscu

wniosek
karta osoby przyjętej do zakwaterowania - do pobrania w załączeniu

 

Opcje strony

do góry