Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/dla-przedsiebiorcow/uslugi-turystyczne/pola-biwakowe/8456,Wpis-do-ewidencji-pol-biwakowych.html
2022-08-14, 08:03

Wpis do ewidencji pól biwakowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć: 
1. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju pole biwakowe, stanowiący załącznik do wniosku,
2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki iPracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
3. dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe.
 
OPŁATY:
Opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do 
zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe w wysokości 100,-zł.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
UWAGI:
Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zaszeregowania pola biwakowego jest Burmistrz Łomianek.
 
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019. 238 t.j.)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166 t.j.)
4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z2011 nr 10 poz. 54)

 

 

 

Opcje strony