Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/fundusze-zewnetrzne/srodki-krajowe/7511,Pozyskane-srodki-krajowe.html
2022-01-27, 19:20

Pozyskane środki krajowe

Projekty w Gminie Łomianki - Pozyskane środki krajowe.

 

[obrazek]

 

Wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie

Celem projektu było wykonanie niezbędnych prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego na cmentarzu wojennym w Kiełpinie. Całkowita wartość przedsięwzięcia zrealizowanego w 2008 roku wyniosła 170 749 zł. Wsparcie uzyskano w postaci dotacji celowej przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 5 000 zł oraz środki przekazane przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa w wysokości 30 000 zł.

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla straży pożarnej w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim

Program, wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ma na celu poprawę skuteczności działań Straży Pożarnej na terenie Mazowsza. Skuteczność ta uzależniona jest w dużym stopniu od specjalistycznego sprzętu. Tylko odpowiednio wyposażone jednostki są w stanie możliwie prawidłowo realizować swoje zadania statutowe, a więc bardzo często ratowanie życia poszkodowanych. Akcje ratownicze są trudne,niebezpieczne i wykonywane w trudnych warunkach, dlatego też Wyposażenie techniczne jednostek OSP wymaga systematycznego uzupełniania.
Dla OSP w Łomiankach w ramach programu „OSP-2009” zostały zakupione: motopompa pływająca, przecinarka do stali i betonu oraz aparaty powietrzne.
Dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyniosła 19 297,00 zł. Zakupy zostały dokonane w IV kwartale 2009 roku.

Zakup łodzi płaskodennej wraz z przyczepą podłodziową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach

Gmina Łomianki zakupiła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach łódź płaskodenną aluminiową wraz z przyczepą w ramach programu OSP - 2011 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Łódź będzie służyła naszym strażakom w akcjach ratunkowych na jeziorach położonych w gminie oraz na Wiśle. Ponadto będzie bardzo użyteczna na wypadek zagrożenia powodziowego.
Zakup łodzi za kwotę 36 212,40 zł sfinansowała Gmina Łomianki przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 11 000,00 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 6 Pułku Piechoty, na odcinku od ul. Brzegowej do ul. Armii Poznań, położonej w sołectwie Kępa Kiełpińska w gminie Łomianki

Projekt zrealizowany w III kwartale 2009 roku w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Projekt swoim zakresem objął modernizację ulicy 6 Pułku Piechoty na długości 1 240 m, Całkowita wartość projektu wyniosła 226 520,15 zł, w tym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymano kwotę dofinansowania w wysokości 60 000,00 zł.

Modernizacja szatni SP w ramach zadania poprawy stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym

Projekt zrealizowany w IV kwartale 2009 roku w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.
Celem programu jest podniesienie poziomu i standardu edukacyjnego w placówkach oświatowych a poprzez możliwość poprawy warunków działań socjalnych gmin przy akcji dokarmiania dzieci (remonty i wyposażenie stołówek szkolnych) odbierana będzie także przez wymiar wychowawczy i społeczny.
Projekt swoim zakresem objął wymianę posadzki szatni, demontaż istniejących „boxów”, wykończenie ścian i sufitów, remont drzwi, wymiany elementów instalacji oświetleniowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 294 020,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosło 50 000,00 zł.

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łomianki

Samochód zakupiony w IV kwartale 2008 roku dzięki dotacji celowej przyznanej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łomianki w wysokości 120 000,00 zł oraz dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 000,00 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łomianki wyniósł 648 420,00 zł.

Budowa zespołu boisk sportowych w Łomiankach w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2010”

Projekt zrealizowany w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Głównymi celami programu są udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, oraz popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Program zakłada budowę kompleksu boisk ogólnodostępnych, z których korzystanie będzie nieodpłatne i odbywać się będzie pod okiem trenera.
W ramach zadania wykonano niezbędną dokumentację techniczną, roboty budowlane i prace związane z zagospodarowaniem terenu. Przy ul. Wiślanej powstały boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, zaplecze sanitarno-szatniowe, oświetlenie boisk oraz ogrodzenie terenu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 367 656,74 zł. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą 333 000 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach

Boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach zostały zrealizowane w ramach programu krajowego "Moje Boisko - Orlik 2012". Głównymi celami programu są udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora, oraz popularyzacja aktywnego stylu życia, m.in. rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Program zakłada budowę kompleksu boisk ogólnodostępnych, z których korzystanie będzie nieodpłatne.
W ramach zadania wykonano niezbędną dokumentację techniczną, roboty budowlane i prace związane z zagospodarowaniem terenu. Przy ulicy Szkolnej powstały boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, zaplecze sanitarno-szatniowe, wykonano również oświetlenie boisk oraz ogrodzenie terenu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 141 735,00 zł. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333 000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego także w kwocie 333 000,00 zł.

Jest to drugi taki obiekt, który powstał w Łomiankach. W 2010 roku w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wybudowano boisko przy ul. Wiślanej.

Radosna szkoła

Rządowy Program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych. Najważniejszym celem jest zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, właściwych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Gmina jako organ prowadzący złożyła dwa wnioski do programu „Radosna szkoła” i uzyskała wsparcie finansowe na modernizację placów zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach na kwotę 60 000,00 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na kwotę 56 400,00 zł. W sumie Gmina otrzymała na realizację projektu dotację w wysokości 116 400 zł.

Remont kotłowni i wymiana instalacji CO w salach lekcyjnych szkolnych i dla oddziałów „0” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Projekt zrealizowany w II kwartale 2008 roku w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych”. Całkowita wartość projektu: 457 640,00 zł, w tym dofinansowanie w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 39 800,00 zł.

Urządzenie skateparku w sołectwie Kiełpin w Gminie Łomianki

Zadanie zrealizowane w III kwartale 2008 roku w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Całkowita wartość projektu: 62 988 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 30 000 zł.

Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 7 995,00 zł, w całości kwota przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program zrealizowany w III kwartale 2008 roku.

Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróżnej

Jest to kolejny, po ulicy Turystycznej, projekt realizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, wpływając na zwiększenie dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.
Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę ulicy Podróżnej, wykonanie chodnika, zjazdów do posesji, oznakowania oraz oświetlenia drogi. Ponadto przewidziano wykonanie odwodnienia jezdni i chodnika. Czas realizacji kwiecień-sierpień 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 795 800,00 zł, w tym uzyskana dotacja z budżetu Państwa – 897 900,00 zł.

Przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnieniem w Gminie Łomianki

Projekt zrealizowano w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, wpływając na zwiększenie dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.
Projekt swoim zakresem objął przebudowę ulicy Turystycznej, wykonanie chodnika, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej wraz z zamontowaniem wiaty przystankowej. Ponadto wykonano odwodnienie jezdni i chodnika. Czas realizacji kwiecień-sierpień 2010 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 038 995,63 zł, w tym uzyskana dotacja z budżetu Państwa - 519 497,00 zł.

 

Opracowanie: Biuro Integracji Europejskiej

Opcje strony