Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Co robić z azbestem?


…określa Regulamin przyznania dofinansowania na demontaż i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest, stanowiący załącznik Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXVIII/290/2009 z dnia 16.06.2009 r. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pod koniec roku 2008, firma wyłoniona w przetargu dokonała inwentaryzacji azbestu na terenie całej Gminy  Łomianki. Spisano 323 obiekty posiadające łącznie ok. 53.579 m2 elementów azbestowych o wadze ok. 665 ton.

Niezależnie jednak od wykonanej przez gminę inwentaryzacji, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, ma obowiązek dokonania zgłoszenia wyrobów azbestowych Burmistrzowi Łomianek, (lub w przypadku przedsiębiorców –wojewodzie maz.) wykorzystując wzór formularza zawartego w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych
  1. Dofinansowanie przez Gminę, będzie obejmowało do 100% kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest ich odbioru (wywóz) i utylizacji – Gmina będzie zlecała to zadanie firmie wyłonionej w przetargu i rozliczała się bezpośrednio z firmą.
  2. Koszty nowych elementów i ich montażu (wykonanie nowych pokryć dachowych, elewacyjnych itp.) – ponosi właściciel
Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek wg. wzoru stanowiącego załącznik Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXVIII/290/2009 z dnia 16.06.2009 r. Do wniosku należy dołączyć kopię dokonanego zgłoszenia robót do Starostwa Powiatu i kopię dokumentu potwierdzającego własność obiektu.

Wnioski można składać już teraz – należy się jednak liczyć, że ich rozpatrzenie nastąpi po wejściu w życie ww. uchwały i wyborze w przetargu wykonawcy.

Rozpoczęcie realizacji wniosków przewidywane jest od września b.r.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Planowane ogłoszenie przetargu nastąpi jeszcze w lipcu 2009 r. Przewidywany wybór wykonawcy pod koniec sierpnia.

Ew. PRZYPADKI PORZUCONYCH W LESIE I NA ŁĄKACH PŁYT AZBESTOWYCH należy zgłaszać do  Straży Miejskiej.
 

Opcje strony

do góry