Oficjalny Serwis Informacyjny

Fauna doliny łomiankowskiej

W celu rozpoznania uwarunkowań środowiska przyrodniczego, identyfikacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz określenia uwarunkowań dla koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki, w 2008 roku przystąpiono do realizacji pierwszego etapu prac nad kompleksowym opracowaniem o środowisku przyrodniczym Łomianek - przygotowano raport o charakterze opracowania ekofizjograficznego problemowego na temat fauny Doliny Łomiankowskiej.
Dolina Łomiankowska jest obszarem o unikalnych w skali kraju cechach oraz wysokich walorach przyrodniczych, o których decyduje jej położenie.
Głównym celem opracowania jest przedstawienie różnorodności fauny Doliny Łomiankowskiej i próba jej waloryzacji, a także określenie przyrodniczych uwarunkowań w planowaniu przestrzennym w gminie. Opracowanie podsumowuje również wyniki wcześniejszych badań przyrodniczych i ekologicznych prowadzonych w Dolinie Łomiankowskiej, realizowanych głównie w ramach prac badawczych Instytutu Ekologii PAN, a następnie Centrum badań Ekologicznych PAN.

Raport - Fauna Doliny Łomiankowskiej

W ramach prac badawczych przeprowadzonych na potrzeby opracowania "Fauna Doliny Łomiankowskiej" wykryto dość liczne występowanie pachnicy dębowej (dużego chrząszcza z rodziny kruszczycowatych) w wierzbach rosnących na terenie Doliny Łomiankowskiej. Znaczna większość dotychczasowych obserwacji pachnicy w kraju dotyczy stanowisk związanych ze starymi, pomnikowymi drzewami, głównie dębami. Stanowiska tego chrząszcza na terenie gminy Łomianki nie były wcześniej znane, a o ciekawe, wskazują na możliwość wykorzystywania przez pachnicę dębową ogłowionych wierzb jako miejsc rozrodu.
Pachnica dębowa w Polsce, mimo że występuje na terenie całego kraju, jest rzadka i chroniona od 1995 roku. Wpisana jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka narażony na wyginięcie - kategoria VU. Wyróżniona jest również jako gatunek szczególnie ważny w Dyrektywie Habitatowej a w ramach Konwencji Berneńskiej uznana za gatunek bardzo zagrożony i ściśle chroniony.
Gmina zleciła więc wykonanie badań nad występowaniem pachnicy dębowej w Dolinie Łomiankowskiej. Celem podjętych badań było określenie częstości występowania tego chrząszcza oraz inwentaryzacja wierzb będących potencjalnym środowiskiem rozrodu gatunku. Wyniki badań zostały ujęte w raporcie przedstawiającym dane o częstości i miejscach występowania stadiów larwalnych i dorosłych osobników pachnicy dębowej, oraz uwagi o wytycznych dla praktycznej ochrony tego gatunku w gminie Łomianki.

Raport - Inwentaryzacja ostoi pachnicy dębowej

Opcje strony

do góry